طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران

۹:۵۵ - سه شنبه ١٦ مهر ۱۳۹۲

اولويت بندي و غربالگري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران در مديريت برنامه ريزي تلفيقي
چاپنسخه چاپیكارگروه اولويت بندي و غربالگري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران در مديريت برنامه ريزي تلفيقي كه از تاريخ ۹/۹/۹۱ تاكنون مشغول بكار مي باشد، با عملكرد بهينه خود در اين راستا مي كوشد تا در جهت استفاده بهينه از منابع سرمايه گذاري موجود از تصويب و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي فاقد توجيه فني و اقتصادي يا فاقد اولويت اجرايي و عملياتي، جلوگيري نمايد.