هدف تامين سوخت زمستاني

۱۳:٠۴ - چهار شنبه ١٠ مهر ۱۳۹۲

تعهد شركت نفت مناطق مركزي ايران براي افزايش توليد گاز با هدف تامين سوخت زمستاني
چاپنسخه چاپیجلسه پيش بيني بهره دهي چاههاي شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي شركت نفت مناطق مركزي ايران با هدف تامين گاز مورد نياز مصرف سوخت زمستاني به ميزان ۲٣۴ ميليون متر مكعب در روز، براي ۴ ماهه سرد پاياني سال ۹۲ در شهر شيراز در تاريخ ١/٧/۹۲ برگزار شد.

اهم موضوعات مطرح شده در اين نشست به شرح ذيل است:

١- تعهد توليد گاز طبيعي حوزه ميادين و مناطق عملياتي زاگرس جنوبي به ميزان ۲٣۴ ميليون متر مكعب در روز در ۴ ماهه پاياني سال ۹۲ بشرح زير براي تأمين گاز زمستاني:

الف- منطقه پارسيان شامل ميادين هوش و تابناك : ۸٠ م م م ر

ب- مناطق نار و كنگان: ۱٠٠ م م م ر

ج- مناطق آغار و دالان : ۴۲ م م م ر

د- منطقه سرخون / بندر عباس : ۱۲ م م م ر

۲- تاكيد بر تأمين منابع مالي و ارزي سفارش خريد توربين‌هاي SGT-۴٠٠ براي ايستگاه تقويت فشار گاز منطقه نار

٣- توپك راني هوشمند خط لوله ۴۲ اينچ آغار- دالان

۴- انجام خدمات فني چاهها و تأمين كالاي مربوط به تسهيلات درون چاهي و سرچاهي

۵- پروژه آبرساني به دكلهاي حفاري از طريق آبهاي خليج فارس

٦- تأمين اضطراري ۱۳ ميليون دلار اعتبار براي خريد كالاي ۵٠ حلقه چاه گازي و نفتي

٧- تدوين بسته كامل تزريق گاز ميدان پارس جنوبي در مخازن نار و كنگان براي ذخيره سازي

۸- ارزيابي فني- اقتصادي ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز براي جبران كاهش فشار سرچاهي و تأمين خوراك پالايشگاه‌هاي گازي

٩- اولويت اجرا و تكميل چند راهه و مركز تفكيك خيرگو و تهيه شرح نياز به عنوان پروژه جديد در قالب طرح نظام مند نمودن در منطقه تابناك.

١٠- تأكيد رعايت موازين ايمني و بهداشت و محيط زيست (HSE) در عمليات و تعميرات.

١١- رفع مشكلات عملياتي خط لوله انتقال نفتخام از ميادين سروستان و سعادت آباد تا پالايشگاه شيراز و تحويل و تحول پروژه با امور خطوط لوله و مخابرات

١۲- پيگيري اخذ مجوز فروش و انتشار اوراق مشاركت ريالي در سال ۱٣۹۲ با توجه به بند ١-٣۸ قانون بودجه سال ۹۲ از طريق معاونت برنامه ريزي راهبردي و بانك مركزي

١٣- تعيين تكليف قرارداد EPCF پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار گاز كنگان با سازمان انرژي اتمي

١۴- پيش بيني و برآورد اعتبار و پروژه‌هاي نگهداشت توان توليد ميادين نفت و گاز بصورت پنجساله به تفكيك زير پروژه‌ها بويژه در بخش احداث جاده و سلر و موقعيت چاه و خطوط لوله جرياني

١۵- لزوم اصلاح ساختار و رديفهاي اعتباري نفت مناطق مركزي و تجميع فعاليتها و زيرپروژه‌هاي مشترك برپايه تفكيكي ميادين

١٦- تأمين اعتبار ارزي زيرپروژه‌هاي مربوط به تفسير و پردازش داده هاي لرزه نگاري (يك تا دو ميليون دلار) جهت تكميل مطالعات

١٧- لزوم مديريت يكپارچه ميدان سرخون و انتقال تفكيك گرها از شركت گاز به نفت مناطق مركزي ايران

١۸- ضرورت تأمين اعتبار پروژه احداث تقويت فشار گاز وراوي با توجه به انتخاب پيمانكاري ODCC و يا تأمين مالي از طريق قرارداد EPCF و ساير منابع اعتباري

١٩- لزوم تأمين اعتبار و نقدينگي در دو بخش جاري و سرمايه‌اي براي نگهداشت توليد و تأسيسات ميادين نفتي سروستان و سعادت آباد در بودجه اصلاحي

۲٠- اولويت به مسائل رفاهي، فرهنگي ورزشي در مناطق عملياتي بويژه تكميل مجتمع ورزشي سروستان و سعادت آباد

۲١- كمبود بودجه جاري براي تأمين كالا و قطعات يدكي بويژه در رابطه با كاهش هزينه‌ها در شركت ملي نفت ايران و اولويت در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان

۲۲- تسريع در اجرايي شدن مصوبه هيأت مديره محترم شركت ملي نفت ايران درخصوص واگذاري ٦٩ واحد مسكوني سازماني متعلق به پتروشيمي در منطقه معالي آباد شيراز به كاركنان شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي با اولويت منطقه سروستان و سعادت آباد