ميانگين ROP دكل هاي فعال در ايران، ٣٧ متر در روز است

۱۵:۴۵ - يكشنبه ٧ مهر ۱۳۹۲

ميانگين ROP دكل هاي فعال در ايران، ٣٧ متر در روز است
چاپنسخه چاپیعمليات حفار ي به عنوان يكي از مهم ترين و در عين حال

پرهزينه ترين فعاليت هاي صنايع بالادستي نفت از جايگاه ويژه اي در اين صنعت برخوردار است. در اين بين، افزون بر پارامترهايي مانند زمان هاي از دست رفته و زمان هاي مرتبط با جا به جايي، نرخ نفوذ مته نيز به عنوان عاملي مهم در راندمان دكل هاي حفاري مورد توجه است.

به منظور كسب آگاهي بيشتر از ميزان تاثيرگذاري اين پارامتر (ROP)، گفت و گويي با مهدي تديني؛ كارشناس حفاري در برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران انجام شده است كه در ادامه مي خوانيد.

تا چه حد موثر است؟ (ROP) نوع ميدان در تعيين نرخ نفوذ مته

مقدار ROP با توجه به نوع ميدان اكتشافي يا توسعه اي و دريايي يا خشكي داراي مقادير متفاوتي است به طوري كه در ميادين اكتشافي به دليل فقدان اطلاعات لازم و عدم شناخت كافي از وضعيت زمين شناسي و احتمال وجود نواحي پرفشار، نمي توان انتظار مقدار ROP بالايي داشت؛ ولي در ميادين توسعه اي بر خلاف ميادين اكتشافي به دليل وجود اطلاعات لازم از وضعيت مخزن و زمين شناسي منطقه مي توان با انديشيدن تمهيدات ويژه در برنامه حفاري، ROP بالايي را انتظار داشت.

چه عوامل ديگري در تعيين نرخ نفوذ مته دخيل هستند؟

نوع و قدرت دستگاه حفاري، نوع مته و جنس سازند، عمق سازند و نوع و فشار گل حفاري نيز در اين زمينه بسيار موثر هستند. به طور نمونه، توان و قدرت دستگاه هاي حفاري متفاوت است به نحوي كه بعضي از آنها داراي توان هاي 1000، 1500، 2000 و 3000 اسب بخار هستند و با توجه به قدرت آنها، نرخ نقوذ مته متفاوتي از آنها حاصل مي شود. همچنين در صورت انتخاب نادرست نوع مته، ضمن اينكه اين انتخاب اشتباه مي تواند به مته و سازند آسيب وارد كند، ديگر نمي توان انتظار ROP مناسبي هم داشت.

در مورد عمق سازند چطور؟

عمق سازند، ديگر عاملي است كه مي تواند تاثير زيادي در سرعت حفاري داشته باشد؛ بديهي است هرچه عمق چاه بيشتر شود به دليل فشرده شدن و سخت تر شدن سازندها، ديگر نمي توان انتظار ROP بالايي داشت و به دليل نزديك شدن به لايه هاي پرفشار و همچنين افزايش دما از سرعت حفاري كاسته مي شود و مقدار ROP ممكن است از كاهش چشمگيري برخوردار شود. به اين ترتيب بايد پارامترهاي مختلف را براي دستيابي به نرخ نفوذ مته مناسب مدنظر قرار داد.

آيا افزايش نرخ نفوذ مته مي تواند مشكل ساز شود؟

بله، افزايش مقدار ROP اگر حساب شده و معقول نباشد، در بعضي موارد مي تواند باعث شكسته شدن سنگ مخزن و در نهايت هرزروي گل حفاري شود.

مقدار بهينه نرخ نفوذ مته چه ميزاني است؟

هم اكنون، ميانگين ROP كل براي برخي دكل هاي فعال اعم از خشكي و دريايي كشور در سازندهاي مختلف حدود 37 متر در روز است كه اين مقدار مي تواند با توجه به رعايت پارامترها و تامين به موقع و صحيح كالا و مواد، به مقادير بهينه 45 تا 50 متر در روز افزايش يابد.

سخن آخر!

با توجه به ميزان نرخ نفوذ مته در سازندهاي ميادين هيدروكربوري كشورمان و تاثير عوامل مختلف در تعيين عملكرد دكل ها و نرخ نفوذ مته، بايد به جنس و خواص سازندها و عمق لايه مخزني، تعمير و نگهداري دستگاه ها و تامين به موقع كالا، نوع و تجهيزات به كار رفته در دستگاه حفاري و قدمت آنها و در نهايت نوع و تعداد دستگاه هاي موجود در يك ميدان توجه كرد؛ همچنين وجود دكل هاي پيشرفته در راستاي افزايش سرعت و راندمان دكل هاي حفاري بسيار موثر است.


منبع: پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران