سرمايه گذاري در نفت

۹:۳۸ - سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۲

تقويت فرهنگ سرمايه گذاري در صنعت نفت
چاپنسخه چاپیبر اساس مذاكرات بعمل آمده در جلسه مورخ ۲/٦/١٣٩۲ در دفتر معاون محترم مدير عامل در امور سرمايه گذاري و توسعه، مقرر گرديد با محوريت معاونت سرمايه گذاري و مديريت هاي برنامه ريزي تلفيقي، امور حقوقي، امور مالي و توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران، فرهنگ سرمايه گذاري در صنعت نفت نخست در سطح معاونين وزير و مديران ارشد صنعت نفت ارائه و ترويج و سپس با استفاده از رسانه هاي داخلي و خارجي، اين موضوع جهت جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقويت گردد.