طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران

١٣:۵۸ - سه شنبه ١۲ شهريور ۱۳۹۲

پس ازاصلاح و بازنگري، نسخه جديد طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران، به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد


چاپنسخه چاپی


نسخه اول طرح نظام مند نمودن كه در سال 1391 بطور آزمايشي در شركت ها/ سازمان ها/ مديريت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران پياده سازي گرديد، با مشاركت آنها و توسط كارگروه طرح نظام مند نمودن مديريت برنامه ريزي تلفيقي در پايان سال 1391 اصلاح و بازنگري شد.


همچنين عنوان طرح نظام مند نمودن به 'نظام ايجاد طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران' تغيير نموده است.


نسخه دوم طرح نظام مند نمودن در جلسات هيات مديره شركت ملي نفت ايران مورخ 18/1/92 و مورخ 13/5/92 مطرح و ضمن افزايش محدوده سطح اختيارات چهار شركت تابعه توليدي خيلي بزرگ براي ايجاد پروژه ها/ زير پروژه هاي كوچك و متوسط, به تصويب رسيد.


بكارگيري اين اختيارات براي ايجاد طرح‌ها/ پروژه‌هاي سرمايه اي براساس فرمول ارائه شده, با عملكرد اين شركت ها در تكميل و راه‌اندازي پروژه‌هايي كه در قالب اين نظام ايجاد نموده¬اند، ارتباط مستقيم دارد.


بمنظور ساده سازي و سهولت بكارگيري روش اجرايي اين نظام، دستورالعمل هاي لازم در قالب نسخه بازنگري شده اين طرح، نيز تهيه و ارائه شده است.


اين نظام پس از بكارگيري در سال 1392، در صورت نياز و يا اعلام شركت ها/ سازمان ها/ مديريت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران، در پايان سال 1392 با مشاركت آنها و توسط كارگروه طرح نظام مند نمودن مديريت برنامه ريزي تلفيقي اصلاح و بازنگري خواهد شد.