ايجاد سامانه سرمايه گذاري در سايت شركت ملي نفت ايران در آينده نزديك

١۲:٠۵ - سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۲

ايجاد سامانه سرمايه گذاري در سايت شركت ملي نفت ايران در آينده نزديكچاپنسخه چاپی


سرمايه گذاران بدون نياز به حضور در معاونت سرمايه گذاري و توسعه شركت ملي نفت ايران، مي توانند توانمندي و سوابق خود را در اين سامانه ثبت نمايند تا پس از بررسي، طرح ها و پروژه هاي متناسب به اين گونه سرمايه گذاران پيشنهاد گردد.


طبقه بندي، اولويت بندي و غربالگري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران صورت مي گيرد.