تشكيل اولين جلسه كميته بررسي فني ستاد شركت ملي نفت ايران

١۴:۴۸ - چهارشنبه ٣٠ مرداد ۱۳۹۲

تشكيل اولين جلسه كميته بررسي فني ستاد شركت ملي نفت ايران
چاپنسخه چاپی


اولين جلسه كميته بررسي فني ستاد شركت ملي نفت ايران در روز دوشنبه مورخ ۵/۲۸/٩۲ با حضور اعضاي اين كميته، بمنظور بررسي دو فقره شرح نياز مربوط به مديريت امور پشتيباني تشكيل گرديد.كميته مزبور پس از بررسي، بحث و تبادل نظر، انجام يكي از اين پروژه‌ها را مورد تائيد قرار داد.

تشكيل كميته مذكور بمنظور بررسي و تائيد/ رد پروژه ها و يا زيرپروژه هاي سرمايه اي سازمان هاي ستادي شركت ملي نفت ايران كه فاقد كميته بررسي فني بوده‌اند مصوب گرديده است. اين پروژه ها/ زيرپروژه هاي سرمايه اي در صورت تائيد توسط ٦٠ درصد اعضاي اين كميته، براي هيات مديره شركت ملي نفت ايران جهت تصويب خواهي ارسال خواهند شد.

اين كميته با ۱٩ نفر عضو به نمايندگي از ۱۳ سازمان ستادي شركت ملي نفت ايران، در محل مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تشكيل مي گردد.