طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تاتصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي

١١:٣۵ - دوشنبه ٧ مرداد ۱۳۹۲

طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌ايچاپنسخه چاپیاهداف طرح نظام مند نمودن طرح ها و پروژه های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران و اهم فعالیت های انجام پذیرفته در این راستا از سوی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران منتشر گردید.


اهداف طرح نظام مند نمودن:


١- يكسان‌سازي مراحل ايجاد تا تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي درشركت‌ها/ سازمان‌ها/ مديريت‌هاي تابعه(برخي شركت‌ها هيچگونه فرايند تعريف پروژه - كاربرگ شرح نيازكه شامل اقلام اطلاعاتي پروژه باشد - كميته بررسي فنّي نداشتند).

۲- مديريت ايجاد پروژه‌هاي ضروري با توجه به اهداف و برنامه‌ها و جلوگيري از ايجاد پروژه‌هاي غيرضروري(با عنايت به محدوديت منابع مالي - با بكارگيري كاربرگ اولويت‌بندي كه ضميمه كاربرگ شرح نياز شده است).

٣- واگذاري انجام اولويت بندي از ديدگاه عملياتي به شركت ها/ سازمان ها/ مديريت هاي تابعه(با توجه به لزوم توجيه و اولويت بندي پروژه‌هاي ضروري از منظر اهداف و استراتژي‌هاي شركت ملي نفت ايران و دولت).

۴- تفويض اختيارات به شركت‌هاي تابعه در چارچوب بلوغ سازماني و ابعاد و اندازه آنها؛

۴-١- براي ايجاد برخي پروژه ها از محل منابع داخلي(سرمايه اي) به ۴ شركت تابعه خيلي بزرگ؛ شركت هاي ملي مناطق نفتخيز جنوب، نفت فلات قاره ايران، نفت مناطق مركزي ايران و نفت و گاز پارس(شايان ذكر است تا قبل از ابلاغ اين طرح،فقط شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب چنين اختياراتي داشته است).

۲-۴- براي ايجاد پروژه هاي مطالعه امكان سنجي اوليه به تمام شركت ها/ سازمان ها/ مديريت هاي تابعه.

۵- بكارگيري روش اجرايي طرح نظام مند نمودن حتي براي آن دسته از پروژه هايي كه در حدود اختيارات ۴ شركت تابعه خيلي بزرگ مي باشد.

٦- انجام مميزي عملكرد طرح در راستاي اجراي صحيح روش اجرائي طرح و فرايندهاي مربوطه، سبب سلامت و شفاف‌سازي اداري شركت هاي تابعه خواهد شد.

اهم اقدامات انجام شده در حوزه بسيار مهم *ايجاد طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي* براي تحقق اهداف و برنامه هاي شركت ملي نفت ايران

١- طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح‌ها/ پروژه‌هاي سرمايه‌اي با توجه به ضرورت وجود آن تدوين و در سال ١٣٩٠ براي اجرا ابلاغ گرديد. اين نظام فرايند بررسي و تصويب طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي را مشخص نموده است.

۲- اين طرح بطور آزمايشي در سال ١٣٩٠ درشركت‌ها، سازمان‌‌هاومديريت‌هاي تابعه پياده سازي گرديده است.

٣- براساس اين طرح، ضمن ارائه فرايند چگونگي و روش اجرائي ايجاد طرح‌ها/ پروژه‌هاي سرمايه‌اي، اختياراتي به سازمان‌هاي تابعه براي ايجاد طرح‌ها/ پروژه‌هاي سرمايه‌اي داده شده است.

۴-براساس بند"۲" ابلاغ مصوبه سال١٣٩٠ اين طرح، بازنگري و اصلاح طرح باهمكاري شركت‌ها، سازمان‌‌ها و مديريت‌هاي تابعه در سال ١٣٩١ توسط مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي انجام گرديد. در اين راستا توسط كارگروه طرح نظام‌مندنمودن؛

۴-١- در ۵ شركت تابعه ١۸جلسه آموزش، بررسي، بحث و تبادل نظر انجام و نتايج آن، بازنگري در روش اجرائي اين طرح و كاربرگ‌هاي مربوطه را سبب گرديد.

۲-۴- براساس درخواست شركت‌هاي تابعه خيلي بزرگ مبني برافزايش سقف اختيارات تفويض شده، سقف اختيار براي ايجاد پروژه‌هاي كوچك توسط اين چهار شركت افزايش داده شده است.

۴-٣- ساده‌سازي بكارگيري اين طرح از طريق تهيه و تنظيم دستورالعمل ‌هاي لازم از ابتداي سال ١٣٩١.

۴-۴- عملكرد شركت ها، سازمان ها و مديريت هاي تابعه در بكارگيري طرح نظام مند نمودن بررسي گرديد.

۵- در سال ١٣٩١ در سطح ستاد شركت ملي نفت ايران كميته بررسي فني ستاد/ هيات سه نفره/ كارگروه مميزي تشكيل و فعاليت‌هاي خود را آغاز نمود.

٦- علاوه بر فعاليت‌هاي مزبور، درراستاي فرهنگ‌سازي و آموزش ‌طرح توسط كارگروه‌ طرح نظام‌مندنمودن از طرق مختلف نظير درج خبر و گزارش در سايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و ايجاد زيرسايت و پيگيري ايجاد سامانه مكانيزه طرح؛ با هدف مستندسازي طرح مزبور و به اشتراك نهادن تجارب سازمان‌هاي تابعه با يكديگر و... ، اقدام لازم بعمل‌آمده است.

٧- بررسي ضرورت اصلاح ساختار سازماني واحدهاي برنامه‌ريزي شركت‌هاي تابعه بويژه در مناطق عملياتي.