صنعت سيمان

١٠:۲۵ - چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۲

افزايش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك در دنيا در فصل دوم سال ۲٠١٣چاپنسخه چاپی


سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك در دنيا، در فصل دوم سال ۲٠١٣، نسبت به فصل اول آن ۲۲% رشد داشته است.

سرمايه‌گذاري‌ها در انرژي‌هاي پاك در فصل دوم سال ۲٠١٣ به ميزان ١/۵٣ ميليارد دلار رسيد كه از لحاظ ميزان رشد سرمايه‌گذاري، ايالات متحده آمريكا با ١۵۵% رشد نسبت به فصل اول به ميزان ۵/٩ ميليارد دلار و چين با ٦٣% افزايش نسبت به فصل اول به ميزان ۸/١٣ ميليارد دلار رسيد. آفريقاي جنوبي نيز، به ميزاني برابر با فصل گذشته، ۸/۲ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نموده است.

چين بزرگترين سرمايه‌گذار در عرصه انرژي‌هاي پاك در فصل دوم سال ۲٠١٣ بوده است و پس از آن ايالات متحده آمريكا، ژاپن، آفريقاي جنوبي و استراليا قرار دارند. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا جزء كشورهاي پيشرو در اين زمينه هستند.

در مجموع اروپا، نسبت به فصل اول سال ۲٠١٣، ۴۴% كاهش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك داشته و فقط ۵/٩ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده است. سرمايه‌گذاري در دنيا نيز در فصل دوم سال ۲٠١٣، نسبت به زمان مشابه در سال ۲٠١۲، ١٦% كاهش داشته است.

در كل در سال ۲٠١٣، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك نسبت به سال ۲٠١۲ كمتر و در سال ۲٠١۲ كمتر از سال ۲٠١١ بوده كه در اين كاهش اروپا نقش بسزايي داشته است. اما در طرف ديگر، ايالات متحده آمريكا، در فصل دوم سال ۲٠١٣، سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در انرژي‌هاي پاك افزايش داده و مجدداً به يكي از سرمايه‌گذاران اصلي در اين عرصه تبديل شده است.

بيشترين سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي پاك از آوريل تا ژوئن ۲٠١٣، در مزارع بادي و پارك‌هاي خورشيدي بوده است.http://www.renewableenergyfocus.com:منبع