OPEC

١١:٠۵ - چهارشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲

گزارش ماه ژوئن سازمان كشورهاي صادر كننده نفت(OPEC)چاپنسخه چاپیميزان توليد OPEC در سال‌هاي 2011، 2012 و 2013 در جدول (1) ارائه شده است.


جدول (1): ميزان توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت (هزار بشكه)

OPEC Report

افزايش تقاضاي جهاني به ميزان 800 هزار بشکه در روز نفت خام براي سال 2013 پيش‌بيني مي‌شود. همچنين ميزان تقاضا براي نفت توليدي كشورهاي OPEC در سال 2013، 8/29 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني مي‌شود كه نشان دهنده كاهش تقاضاي روزانه 400 هزار بشكه نسبت به سال 2012 مي‌باشد.


ميانگين سبد نفتي OPEC در ماه May ميلادي، 65/100 دلار در هر بشكه بوده است كه نشان دهنده كاهش 4/0 دلاري نسبت به ماه قبل آن مي‌باشد. در همين ماه، قيمت نفت سنگين ايران با افزايش 1 سنتي، 72/99 دلار در هر بشکه به فروش رسيده است.


OPEC Monthly Oil Market Report - June 2013 :منبع