جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور در مديريت اكتشاف

١۴:٠۵ - چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۲

بررسي مطالعه جامع ميدان نفتي يادآوران در كميته مشاورين مديريت مخازنچاپنسخه چاپی

بر اساس دستور وزير محترم نفت در خصوص بررسي پتانسيل و تعيين تكليف برنامه آتي توليد از ميدان نفتي يادآوران، يكصد و پانزدهمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن در روز سه شنبه مورخ ٣١/۹۲/۲ در سالن كنفرانس شماره ١ مركزي سوم برگزار گرديد.


در اين جلسه با حضور معاون محترم منابع هيدروكربوري، اعضاء كميته مذكور و جمعي از كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري، يك شركت چيني (به عنوان پيمانكار توسعه دهنده ميدان) و كارشناسان مديريت اكتشاف به ارائه مطالعات خود پرداختند.


ميدان نفتي يادآوران در ٧٠ كيلومتري جنوب غربي اهواز و ۵٠ كيلومتري شمال خرمشهر در نزديكي مرز ايران و عراق قرار گرفته است كه در سال ١٣۸٣ توسط مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران كشف گرديد.