جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور در مديريت اكتشاف

١٠:٠۵ - دوشنبه ۲٣ ارديبهشت ۱۳۹۲

جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور در مديريت اكتشاف


چاپنسخه چاپی

روز سه شنبه مورخ ١٧/۲/٩۲ جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور در سالن جلسات ساختمان مديريت

اكتشاف و با حضور رئيس برنامه ريزي طرح ها ، معاونين ، مسئولين و كارشناسان مديريت اكتشاف و معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها ، نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري, مسئولين و كارشناسان ذيربط مديريت برنامه ريزي تلفيقي, تشكيل گرديد.


اين جلسه در ادامه جلساتي كه از سال ١٣۸٧ براي پيگيري و بررسي اين طرح توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي آغاز شده است، با هدف بررسي آخرين وضعيت و پيشرفت طرح مزبور و پروژه هاي آن , تامين اعتبارات و ارائه راهكار براي رفع مشكلات احتمالي پروژه‌ها برگزار گرديد.


با توصيه و تاكيد بر در اولويت قرار داشتن انجام فعاليت هاي اكتشافي در نواحي مرزي و مشترك در اين جلسات از سال ١٣۸٩ تاكنون و پيگيري اين اولويت توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي، فعاليت هاي مرزي و مشترك مديريت اكتشاف تا پايان سال ١٣٩١ ، تا ميزان حدود ۵٠ درصد فعاليت هاي مديريت اكتشاف را به خود اختصاص داده است.


در جلسه بعد از ظهر مورخ ١٧/۲/٩۲ بر موارد زير نيز تاكيد و توصيه گرديد :


١- رعايت نتايج طرح غربالگري پروژه ها كه به اين مديريت ابلاغ شده است .

۲- رعايت ادامه فعاليت ها در نواحي مشترك و مرزي.

٣- رعايت و اجراي مفاد طرح نظام‌مند نمودن ايجاد تا تصويب طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي.