بررسي و پي گيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت پايانه هاي نفتي ايران
و پروژه هاي توسعه و بهينه سازي عمليات صادرات نفت خام در جزيره خارگ

١۴:٠۵ - دوشنبه ١٦ ارديبهشت ۱۳۹۲

بررسي و پي گيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي شركت پايانه هاي نفتي ايران و پروژه هاي توسعه و بهينه سازي عمليات صادرات نفت خام در جزيره خارگ


چاپنسخه چاپی

در روز چهارشنبه مورخ ١١/۲/٩۲ اولين جلسه بررسي و

پيگيري پروژه هاي سرمايه اي شركت پايانه هاي نفتي ايران در سال ١٣٩۲ در جزيره خارگ با هدف بررسي پروژه هاي مرتبط با عمليات صادرات نفت خام با حضور مدير عامل، مديران ، مسئولين و مجريان ذيربط شركت پايانه هاي نفتي ايران ،معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها، مسئولين و كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز تشكيل گرديد.

در اين جلسه پروژه هاي مربوط به ذخيره سازي نفت خام ، گويه‌هاي شناور، خطوط لوله و اسكله هاي صادرات نفت خام كه در شرايط فعلي؛ از اولويت بيشتري نسبت به ساير پروژه ها در اين پايانه برخوردار مي باشند؛ ميزان پيشرفت فيزيكي واقعي و برنامه اي، راهكارهاي لازم براي رفع مشكلات اجرايي و تامين و تخصيص اعتبارات آنها مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به اهميت و تأثير پروژه هاي جنبي / خدماتي در پايانه نفتي خارگ مبني بر پشتيباني عمليات صادرات نفت خام و همچنين بدليل واقع بودن اين پايانه در جزيره اي با امكانات فرهنگي / آموزشي بسيار محدود ، بر پيگيري عمليات اجرايي پروژه هاي جنبي / خدماتي و با هدف كاهش آثار سوء و تبعات اجتماعي / فرهنگي در منطقه، تاكيد گرديد.

در ضمن با عنايت به شرايط فعلي، بر رعايت اولويت بندي و تخصيص منابع مالي به پروژه هاي با اهميت بالاتر در شركت پايانه هاي نفتي ايران و ضمن هماهنگي با مديريت برنامه ريزي تلفيقي، تاكيد و توصيه گرديد.

پس از پايان اين جلسه، مسئولين و كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز ، در بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ١١/۲/١٣٩۲ و صبح روز پنج شنبه مورخ ١۲/۲/٩۲ از پروژه هاي مخازن ذخيره سازي در حال ساخت، گويه هاي شناور و اسكله صادراتي T بازديد نمودند.