تهيه شناسنامه خارجي ميادين مشترك در كارگروه ميادين مشترك معاونت منابع هيدروكربوري

١۱:۲۴ - چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۲

تهيه شناسنامه خارجي ميادين مشترك در كارگروه ميادين مشترك معاونت منابع هيدروكربوري


چاپنسخه چاپی
افزايش سهم توليد صيانتي از ميادين مشترك، به كارگيري تكنولوژي‌هاي نوين جهت افزايش توليد، بررسي و پايش طرح و عملكرد كشورهاي همسايه، توسعه و گسترش همكاري‌هاي دو جانبه با همسايگان در خصوص بهره‌برداري از ميادين مشترك، اولويت تخصيص منابع مالي به بهره‌برداري از ميادين مشترك و اولويت برنامه اكتشاف در مناطق مرزي اعم از خشكي و دريايي از سياست‌هاي كلان و راهبردهاي مدون شركت ملي نفت ايران در جهت افزايش ميزان توليد نفت و گاز از منابع مشترك مي باشد و البته در اين بين پايش فعاليت‌هاي كشورهاي همسايه در خصوص اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي نقش بسزايي در تدوين سياست و اولويت بندي شركت ملي نفت ايران از بابت سرمايه‌گذاري و تخصيص بودجه در نواحي مختلف مرزي و غيرمرزي دارد.


با توجه به دستور وزير محترم نفت و مديرعامل محترم شركت ملي نفت در خصوص پايش مداوم اطلاعات و فعاليت‌هاي مربوط به ميادين مشترك، مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت اقدام به جمع‌آوري اطلاعات و شناسنامه بخش خارجي ميادين مشترك نموده است.


گزارش مذكور كه توسط كارگروه ميادين مشترك معاونت منابع هيدروكربوري تهيه شده است مشتمل بر كليه اطلاعات موجود از ذخاير هيدروكربوري كشورهاي همسايه در بخش مشترك با ايران بوده و با بهره‌گيري از مراجع قابل اعتماد اعم از گزارشات، مطالعات و سايت‌هاي اينترنتي به تشريح وضعيت و مشخصات فني بخش خارجي (واقع در كشورهاي همسايه) هر يك از ميادين مشترك پرداخته است.


با توجه به ساختارها و مياديني كه تاكنون كشف گرديده است، جمهوري اسلامي ايران مجموعاً در 22 ميدان با 6 كشور عراق، عربستان، قطر، امارات متحده عربي، عمان و تركمنستان مشترك مي‌باشد كه از اين ميان سهم كشور عراق 8 ميدان، عربستان 5 ميدان، قطر 3 ميدان، امارات متحده عربي 4 ميدان و عمان و تركمنستان هر كدام يك ميدان مي‌باشد.