نظام مند نمودن طرح ها

١۵:۴۵ - شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۲

برگزاري نشست ارزيابي عملكرد يكساله سايت مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران


چاپنسخه چاپی

عصر روز چهارشنبه مورخ 21/1/92 نشست كارشناسي با هدف ارزيابي عملكرد يكساله سايت مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران و با حضور مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي، جمعي از معاونين، رئيس و نمايندگان كميته بروزرساني سايت در سالن كنفرانس شماره يك ساختمان مركزي سوم برگزار شد.


در ابتداي اين جلسه آقاي مصطفي جبل عاملي رئيس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها، گزارشي از عملكرد يكساله سايت، جلسات منظم كميته بروزرساني و همچنين آماري از اخبار و مقالات درج شده در سايت و ... را عنوان كردند.


در ادامه اين نشست، نمايندگان هر معاونت با ارائه آماري از فعاليت هاي مربوطه پيرامون سايت، مشكلات و موانع و پيشنهادات خود را مطرح كردند.


معاونين و مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي نقطه نظرات، راه حلها و پيشنهادات خود را پيرامون سايت ارائه كرده و در پايان از همكاري و اهتمام اعضاء كميته در تداوم جمع آوري و پايش اطلاعات سايت تشكر كردند.