نظام مند نمودن طرح ها

١۵:۵۵ - شنبه ١٠ فروردين ۱۳۹۲

تشكيل جلسه كميته عالي كنترل كيفيت نفت خام شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب


چاپنسخه چاپی

نشست كميته عالي كنترل كيفيت نفت خام شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، در تاريخ ١۵ اسفند سال ٩١ در اهواز برگزار شد.

در اين نشست كه با حضور نمايندگان مديريت هاي برنامه ريزي تلفيقي، نظارت بر توليد نفت و گاز، امور بين الملل شركت ملي نفت ايران و شركت نفت فلات قاره ايران، شركت نفت مناطق مركزي ايران، شركت نفت و گاز اروندان و شركت پايانه هاي نفتي ايران برگزار گرديد در خصوص نحوه بهبود پارامترهاي كيفيت نفت خام شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و همچنين نفت ارسالي از ساير مبادي توليد به شركت مذكور بحث و تبادل نظر شد.


نمايندگان حاضر در رابطه با پروژه هاي مرتبط با بهبود كيفيت نفت خام و مشكلات موجود توضيحاتي ارائه نمودند.


علاوه براين لزوم انجام هماهنگي هاي بيشتر فيمابين شركت ها جهت دستيابي به اهداف مورد نظر مورد تاكيد قرارگرفت. در اين نشست پيش نويس دستورالعمل كنترل كيفيت گاز و مايعات گازي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب ارائه شد و پيشنهاد گرديد مديريت/شركت هاي ذيربط نقطه نظرات خود را در اين خصوص به كميته مذكور اعلام نمايند.