مدير مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايرانكريم زبيدي - مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران
مشخصات فردي
کریم زبیدی، متولد سال ١٣۴٣ در اهواز
 
مشخصات تحصيلي
- لیسانس مهندسی شیمی از دانشكده مهندسي نفت اهواز، سال ١٣٦٧
- فوق لیسانس مهندسی مخزن از دانشكده مهندسي نفت اهواز، سال ١٣٦٩
- دکترای مهندسی نفت از دانشگاه تهران
 
سوابق كاري در نفت
سمت هاي سازماني
- مهندس١، مهندسی بهره برداری مناطق نفتخيز جنوب
- مهندس١، مهندسی فرآورش و گسترش مناطق نفتخيز جنوب
- مهندس ارشد، مهندسی فرآورش و گسترش مناطق نفتخيز جنوب
- سرپرست پروژه، پروژه های خاص مهندسی مخازن مناطق نفتخيز جنوب
- سرپرست گروه، اداره مطالعات مهندسي مخازن مناطق نفتخيز جنوب
- رئيس، اداره مطالعات مهندسي مخازن مناطق نفتخيز جنوب
- معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری(نفت و گاز) در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي، از سال ۸٩ تا آذر ٩۵
- مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از آذرماه ٩۵ تاكنون
 
عضويت در هيات مديره ها، كميسيون و كميته ها
- عضو كميسيون دائمي پژوهشگاه صنعت نفت
- عضو كميسيون دائمي دانشگاه صنعت نفت
- عضو هيئت مديره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- عضو هيئت مديره شرکت نفت خزر
- عضو اصلي هيئت مديره شرکت ملی نفت ایران از آذرماه ٩۵ تاكنون
 
آدرس محل كار
تهران؛ خيابان طالقاني؛ ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت؛ طبقه چهاردهم؛ اتاق ١٤٢٣
تلفن: ٦١٦٢٤٠٧٠ - ٨٨٩٣٦١٢٥ - ٨٨٩٤٥٢٥١ دورنگار: ٨٨٩٤٥٢٠٢پست الکترونیک:
zobeidi@nioc.ir
 
منوی اصلی