معاونت ارزشيابي و نظارت بر عملكرد و نظام هاي ايجاد طرح ها

معاونت ارزشيابي و نظارت بر عملکرد و نظام‌هاي ايجاد طرح‌ها، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌‌اي شركت ملي نفت ايران اعم از طرح‌هاي توسعه‌اي، نگهداشت توان توليد و پشتيبان توليد، طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي صنعت، ساختمان و حمل و نقل، محيط زيست و كاهش نشر كربن، تهيه گزارش‌هاي توجيهي براي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بمنظور ايجاد پروژه‌هاي جديد و يا تغيير شرح کار، زمان و اعتبار مصوب پروژه‌هاي موجود، هدايت و راهبري سياست‌ها و برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران، ارزيابي برآورد هزينه انجام هر طرح يا پروژه و ارائه روش‌ها و معيارهاي ارزيابي برآورد هزينه‌ها در مرحله ايجاد پروژه، طراحي و پياده‌سازي نظام‌هاي ايجاد طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران و توسعه سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوطه در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران بعهده دارد. اين معاونت از چهار واحد تحت عناوين ذيل تشكيل شده است :


اهم وظايف و فعاليت ها
 • نظارت عاليه بر اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • ارزيابي فني و بررسي لزوم اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شرکت ملي نفت ايران شامل نگهداشت توان توليد، پشتيبان توليد، بهينه‌سازي مصرف انرژي، محيط زيست، خدماتي، زيربنايي، عمراني و مديريتي و تهيه گزارش توجيهي لازم براي هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران
 • اصلاح و تغيير اهداف، شرح کار، برآورد زمان و اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌هاي در حال اجراي شرکت ملي نفت ايران و تهيه گزارش توجيهي لازم براي هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران
 • هماهنگي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي شرکت ملي نفت ايران، ايجاد يکپارچگي بين عوامل اجرايي، بهره‌بردار و ساير ذينفعان، حل ‌و فصل اختلافات، مشکلات و موانع اجرايي، نظارت بر اجراي تصميمات مديريتي متخذه در ارتباط با طرح‌ها و در صورت لزوم اخذ مصوبات و مجوزهاي قانوني
 • راهبري و مشاركت در تنظيم بودجه هاي ساليانه و تخصيص اعتبار طرحها و پروژه متنايب با پيشرفت فيزيکي و اقدامات انجام شده
 • نظارت بر اجراي مصوبات قانوني/ تصميمات مديريتي در ارتباط با طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت و ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست و كاهش نشر كربن
 • هدايت و راهبري برنامه‌ها و طرح‌هاي مرتبط با موضوعات تغيير اقليم
 • تدوين راهكارهاي مناسب و مقبول در زمينه برآورد هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها در مرحله ايجاد
 • ارزيابي برآورد هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها
 • شناسايي و توسعه شاخصهاي كلان داخلي و بين‌المللي مرتبط با هزينه انجام طرحها
 • جمع آوري داده هاي هزينه‌اي طرح ها و پروژه هاي انجام شده، تحليل داده ها و توسعه بانك اطلاعاتي مربوطه به عنوان درس آموخته هاي كاربردي براي برآورد پروژه هاي آتي
 • طراحي‌، پياده‌سازي و بهبود فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي ايجاد طرحها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران و سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوطه
 • مديريت و راهبري هيأت بررسي و تصويب پروژه‌ها، كميته بررسي فني ستاد و كارگروه مميزي و نظارت عاليه بر عملكرد كليه كميته‌هاي بررسي فني و عملياتي و فني در سطح شركت ملي نفت ايران
 
منوی اصلی