معاونت نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها، مسئوليت ارزيابي فني و اقتصادي پروژه‌هاي خدماتي، نگهداشت و پشتيبان توليد در شركت ملي نفت ايران، كنترل و نظارت مستمر بر كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي نفت و گاز، هماهنگي اجرا و رفع مشكلات آنها، هدايت و راهبري سياست‌ها و برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران و مديريت و تجزيه و تحليل آحاد بهاء طرح‌ها و پروژه‌های نفت و گاز را در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران بعهده دارد. اين معاونت از سه واحد زير مجموعه تحت عناوين:


تشكيل شده است.


 • انجام امكانسنجي فني و اقتصادي پروژه‌هاي خدماتي، نگهداشت و پشتيبان توليد در شركت ملي نفت ايران.
 • كنترل و نظارت مستمر بر طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران.
 • نظارت بر پياده‌سازي و اجراي نظام مديريت پروژه در طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران.
 • جمع‌آوري و تحليل مستمر اطلاعات مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران به لحاظ آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي، عملكرد مالي، سيستم هاي اجرايي، مشكلات و موانع پيش رو، مديريت ريسك، ميزان تطابق با مشخصات و شرح كار مصوب، بررسي عملكرد برنامه، ميزان دسترسي به اهداف از پيش تعيين شده، بررسي اقدامات پيش‌بيني شده براي ماه هاي آتي، ارائه پيشنهادات اصلاحي و پيشگيرانه در هر يك از اين موارد:
 • كنترل و مديريت تغييرات زمان، بودجه و شرح كار كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • بازديد از محل اجراي پروژه ها و عوامل اجرايي آنها
 • هماهنگي و رفع مشكلات اجرا، خاتمه، تحويل و تحول كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • تهيه گزارشات توصيفي، تحليلي و مديريتي مختلف از آخرين وضعيت طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران
 • تدوين برنامه‌هاي اجرايي، هدايت و راهبري بهينه‌سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران
 • مديريت و تجزيه و تحليل آحاد بهاء طرح‌ها و پروژه هاي نفت وگاز
 • تدوين برنامه‌هاي اجرايي، هدايت و راهبري استفاده از مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده در پروتكل‌هاي بين‌المللي (نظير پروتكل كيوتو) براي حمايت از طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط
 • هدايت و راهبري برنامه‌هاي توسعه كارآفريني در شركت ملي نفت ايران