واحد ارزشيابي و نظارت بر عملكرد طرح ها

نظارت عالیه بر طرح‌ها و پروژه‌های سرمايه‌‌اي شركت ملي نفت ايران، اعم از طرح‌های توسعه‌اي، نگهداشت توان تولید و پشتیبان تولید، تهيه گزارش هاي توجيهي براي هيأت مديره شركت ملي نفت بمنظور ايجاد و تصویب پروژه‌هاي جديد نگهداشت توان توليد و پشتيبان توليد و همچنین تغییر اهداف، شرح کار اولیه، برآورد زمان و اعتبار اوليه كليه پروژه‌ها از مهمترین وظایف این واحد می‌باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها
 • ارزیابی و بررسی لزوم اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران شامل نگهداشت توان تولید و پشتیبان تولید و تهیه گزارش توجیهی لازم برای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • بررسي درخواست‌هاي اصلاح و تغییر اهداف، شرح کار اولیه، برآورد زمان و بودجه طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای شرکت ملی نفت ایران و تهیه گزارش توجیهی لازم برای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • بررسی برنامه زمان‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • بررسي بودجه پیشنهادی سالیانه و تخصیصی به طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • بررسي اهداف و محدوده هاي تعيين شده جهت طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • مشاركت در اولويت ‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها و تهيه گزارش‌هاي لازم و اخذ مجوزهاي مربوطه
 • نظارت عالیه بر عملکرد تیم‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • برگزاری جلسات و بررسی تنگناهای پروژه‌ها و ریشه‌یابی سیستماتیک علل آن‌ها
 • هماهنگی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و در صورت لزوم اخذ مصوبات و مجوزهای قانونی
 • مشاركت در ايجاد، توسعه و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه
 • تهیه انواع گزارش‌های دوره‌ای و توصیفی درخواستی مدیران و ذینفعان داخل سازمان و خارج سازمان در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • انجام بازدیدهای دوره‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و تهیه گزارشات لازم
 
منوی اصلی