واحد ارزيابي هزينه طرح ها

اطلاع از برآورد هزینه انجام هر طرح يا پروژه، پيش از شروع و يا در حين اجرا، نقش مهم و موثري در نحوه مديريت آن خواهد داشت. هدف اصلي از فعالیت این واحد، ارزيابي و توسعه معيارها و رويه هاي سيستماتيك است كه بتوان از طريق آن ضمن تخمين صحیح هزينه انجام طرح ها و پروژه ها (در مرحله ایجاد و تصویب خواهی) زبان مشترك و استانداردی در اين حوزه و در سطح شرکت ملی نفت ايجاد نمود.

اهم وظايف و فعاليت ها
 • طبقه بندي طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و تقسيم بندي آنها به بسته‌هاي كاري (Work packages) بمنظور برآورد هزينه هر يك
 • جمع آوري داده هاي هزينه‌اي طرح‌ها و پروژه‌هاي انجام شده، تحليل داده ها و توسعه بانك اطلاعاتي مربوطه بعنوان درس آموخته هاي كاربردي براي برآورد پروژه‌هاي آتي
 • تهيه گزارشات كارشناسي مربوط به قيمت تمام شده پروژه‌هاي نفت و گاز در بازارهاي داخلي و بين المللي
 • تشكيل كميته‌هاي تخصصي براي تدوين مباني برآورد كلان هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها طرح ریزی و تدوین دستورالعمل ها و خطوط راهنمای مناسب برای برآورد بودجه طرح‌ها و پروژه‌های نفت و گاز و به روز رسانی مداوم آنها
 • بازديد از طرح‌ها و پروژه‌ها و تعامل با مجريان آنها در شركت‌هاي زير مجموعه در خصوص برآورد هزينه انجام آنها
 • مميزي هزينه پروژه‌ها در شركت‌هاي فرعي شركت ملي نفت ايران بر مبناي مدل‌هاي استاندارد مديريت پروژه
 • انجام خدمات برآورد هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها، حسب درخواست سایر معاونت‌ها و واحدهای مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و یا شرکت‌های زیر تابعه شرکت ملی نفت ایران
 • تجزيه و تحليل روند تغييرات در هزينه طرح‌ها و پيش بيني آنها با توجه به متغيرهاي مختلف جغرافيايي، محيطي و سياسي
 • مشاركت در برآورد اوليه بودجه طرح‌ها و يا تعديل آنها
 • مشاركت در تنظيم و تدوين بودجه‌هاي ساليانه طرح‌ها و پروژه‌ها
 • تعيين و بررسي مغايرت‌هاي هزينه‌اي و ريشه يابي سيستماتيك آنها براي انجام اقدامات اصلاحي در برآورد طرح‌ها و پروژه‌ها
 • شناسايي شركت‌هاي توليد كننده تجهيزات و اقلام مربوط به تاسيسات نفت و گاز و پيمانكارن معتبر داخلي و خارجي
 • شناسايي و تهيه نرم افزارهاي كاربردي و معتبر مربوط به برآورد پروژه‌هاي نفت وگاز و ايجاد شرايط استفاده از آنها
 
منوی اصلی