واحد نظام هاي ايجاد طرح ها

پس از انجام مطالعات وضع موجود و آسيب شناسي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران در سال ١٣٩٠، "نظام ايجاد طرح ها و پروژه هاي سرمايه‌اي" به عنوان حلقه مفقوده فرآيندهاي قبل از تصويب طرح‌ها و پروژه‌ها، طراحي و از سوي هيأت مديره محترم شركت ملي نفت ايران تصويب و ابلاغ گرديد. نظام مذكور در سال ١٣٩٣ مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. بهبود شرايط حاكم بر طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران از طريق بازنگري مراحل مختلف فرآيند شناسايي نيازها، تعريف، ارزيابي، انتخاب، تأييد و تصويب راه‌حل‌هاي بهينه كه منجر به ايجاد طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي مي‌شود، از ماموريت‌هاي اصلي اين واحد مي‌باشد. در اين راستا واحد مذكور وظيفه نگاشت و تجزيه و تحليل وضع موجود فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي موجود، طراحي و پياده‌سازي رويه‌ها، دستورالعمل‌ها، سامانه‌هاي لازم و سيستم‌هاي خبره تصميم‌گيري بر اساس استانداردها و تجربيات موفق و معتبر بين‌المللي مربوطه و همچنين راهبري، نظارت و بهبود مستمر فرآيند مذكور را بعهده دارد.

اهم وظايف و فعاليت ها
 • طراحي‌ فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي ايجاد طرحها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران بر اساس استانداردها و تجربيات موفق بين‌المللي
 • آموزش، فرهنگ سازي، پياده‌سازي و نهادينه نمودن فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مصوب در كليه شركتها/ سازمانها/ مديريتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران
 • نظارت بر ايجاد امكانات و بسترهاي لازم جهت بكارگيري و تثبيت فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مصوب در سطح شركت ملي نفت ايران و رفع ابهامات و مشكلات پيش رو
 • مميزي نحوه اجراي نظامهاي ايجاد طرحها و پروژه‌ها در سطح شركت ملي نفت ايران و تهيه گزارشات مميزي از ميزان تطابق وضعيت موجود با دستورالعملهاي مصوب
 • تهيه گزارشات تحليلي از نتايج مميزي‌ها و ميزان كارآيي و اثربخشي نظامهاي ايجاد طرحها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران، مشكلات و موانع پيش رو و ارائه راهكارها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • اصلاح و بهبود مستمر فرآيندها، روشهاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي ايجاد طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران بصورت دوره‌اي يا موردي با توجه به نتايج حاصل از پيشنهادات ارائه شده و گزارشات تحليلي حاصل از نظارت بر اجراي طرحها
 • انجام امور مربوط به هيأت بررسي و تصويب پروژه‌ها، كميته بررسي فني ستاد و كارگروه مميزي
 • نظارت عاليه بر فعاليتهاي اجرايي و عملكرد كليه كميته‌هاي بررسي فني و عملياتي و فني در سطح شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه
 • طراحي، پياده‌سازي، توسعه و بهره‌برداري از سامانه‌هاي اطلاعاتي لازم بمنظور مكانيزه نمودن امور مربوط به نظامهاي ايجاد طرحها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • ثبت، ارزيابي، اولويت‌بندي، ارجاع، پيگيري و رهگيري كليه درخواستها و شرح نيازهاي ارائه شده به مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي مربوط به ايجاد پروژه جديد و يا درخواست تغيير در پروژه‌هاي موجود
 • تهيه گزارشات تحليلي از درخواست‌ها و شرح نيازهاي ارائه شده به مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي مربوط به ايجاد پروژه جديد و يا درخواست تغيير در پروژه‌هاي موجود
 
منوی اصلی