واحد ارزشيابي و نظارت بر عملكرد طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و محيط زيست

نظارت عالیه بر طرح‌ها و پروژه‌های مديريت انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست و نشر كربن و گازهاي همراه نفت در شركت ملي نفت ايران و شركت بهينه سازي مصرف سوخت، تهيه گزارش‌هاي توجيهي براي هيأت مديره شركت ملي نفت بمنظور ايجاد پروژه‌هاي جديد و يا تغيير اهداف، شرح کار اوليه، برآورد زمان و اعتبار اولیه از مهمترین وظایف این واحد می‌باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها
 • ارزيابي فني و بررسي لزوم اجراي پروژه‌هاي مميزي انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست، نشر كربن و گازهاي همراه نفت و تهيه گزارش توجيهي لازم براي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
 • بررسي درخواست‌هاي اصلاح و تغيير اهداف، شرح كار اوليه، برآورد زمان و بودجه پروژه‌هاي مميزي انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست، نشر كربن و گازهاي همراه نفت و تهيه گزارش توجيهي لازم براي هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
 • هماهنگي اجراي طرح‌ها و پروژه‌های مذکور و در صورت لزوم اخذ مصوبات و مجوزهاي قانوني
 • مشاركت در اولويت ‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها و تهيه گزارش‌هاي لازم و اخذ مجوزهاي مربوطه
 • بررسي بودجه پيشنهادي ساليانه و تخصيصي به طرح‌ها با توجه به برنامه زمان‌بندي و در قالب پيشرفت عملكرد طرح‌ها
 • بازديد از طرح ها و پروژه هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست، نشر كربن و گازهاي همراه نفت جهت تعيين و بررسي تنگناها و ريشه‌يابي سيستماتيك آنها
 • نظارت بر پيگيري اجراي مصوبات قانوني و تصميمات مديريتي در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌ صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست نشر كربن و گازهاي همراه نفت
 • مشاركت در ايجاد، توسعه و پیاده‌سازی بانك اطلاعاتي مديريت پروژه طرح‌ها و پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌ صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست، نشر كربن و گازهاي همراه نفت
 • مشاركت در تهيه و تدوين معيارهاي مصرف انرژي در بخش صنعت، ساختمان، حمل و نقل، ارائه ساز و كار مناسب و راهكارهاي قانوني
 • نظارت عاليه بر اجراي طرح تهيه چشم انداز انرژي
 • مشاركت در تهيه، ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي مميزي انرژي در صنعت، ساختمان، حمل و نقل
 • بررسي و تاييد انواع گزارش‌هاي دوره‌اي و توصيفي درخواستي مديران و ذينفعان داخل سازمان و خارج سازمان در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش‌ صنعت، ساختمان، حمل و نقل، محيط زيست، نشر كربن و گازهاي همراه نفت
 • بررسي راهكارهاي ارائه شده جهت اشاعه الگوهاي مناسب و مقبول در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در بخش‌ صنعت، ساختمان، حمل و نقل
 • نظارت عاليه بر اجراي طرح تهيه مدل‌هاي عرضه و تقاضاي انرژي
 • مشاركت و پيگيري تشكيل كميته تصويب معيار مصرف انرژي و شركت در جلسات كميته مزبور
 • ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت ملي نفت ايران از منظر بهينه سازي مصرف انرژي در مرحله ايجاد و اجرا
 • نظارت عاليه در تهيه، ايجاد و توسعه سامانه نظارت بر پروژه‌هاي مربوط به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشوردر بهينه سازي مصرف انرژي
 
منوی اصلی