عنوان مقاله تهیه کننده/مترجم تاریخ درج
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه آوریل ۲٠١۸ سید عبداله رضوی ١٣٩٧/٠٣/١
نگاهی نو به اهمیت جمع آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت یزدان فرجی ١٣٩٧/٠۲/٣١
Biostratigraphy, Microfacies and Paleoecology of the Asmari Formation, Interior Fars province, Zagros Basin, Iran علی رحمانی ١٣٩٧/٠۲/١۸
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه ژانویه ۲٠١۸ سید عبداله رضوی ١٣٩٦/١۲/١٦
Investigation Of The Non-productive Time And Related Drilling Challenges In Azar Oil Field عبدالصمد رحمتی ١٣٩٦/١١/١۸
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه دسامبر ۲٠١٧ سید عبداله رضوی ١٣٩٦/١١/١٠
معرفی روش های فرازآوری با پمپ و بررسی شرایط عملیاتی پمپ های درون چاهی رحیم عباسی پور آتشگاه ١٣٩٦/١٠/١۲
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه نوامبر ۲٠١٧ سید عبداله رضوی ١٣٩٦/٩/۲٧
بررسی برنامه شرکت های بین المللی نفت در ماه اکتبر ۲٠١٧ سید عبداله رضوی ١٣٩٦/۸/۲٩
بررسی تعمیرات دستگاه حفاری و اثرگذاری آن بر ایجاد زمان های انتظار عملیات حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران عبدالصمد رحمتی ١٣٩٦/٧/١٧
Towards Physico-Chemical Characteristics of Micro Glass Bubble-based Fluids عبدالصمد رحمتی ١٣٩٦/٦/١٩
بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف عبدالصمد رحمتی ١٠/۵/١٣٩٦
مروری به برداشت داده های ژئوفیزیکی غیر انحصاری محمدعلی طالبی کناری ۲۸/۴/١٣٩٦
بررسی تهیه آزمایشگاهی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماری عبدالصمد رحمتی ١٩/۴/١٣٩٦
تاثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت ایران شیرکو بهادری ١٣٩٦/٣/۲٠
بررسی روش های بازرسی درون خطی خطوط لوله هادی ابراهیم فتح آبادی ۲٦/۲/١٣٩٦
ویژگی های سنگ چینه ای سازند آسماری در سه برش از سه زیرحوضه زاگرس علی رحمانی ۲٣/۲/١٣٩٦
شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر ارزیابی طرح های اقتصادی شیرکو بهادری ١٩/۲/١٣٩٦
ارتباط بین دیاژنز و چینه نگاری سکانسی و تأثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید علی رحمانی ١٣/۲/١٣٩٦
شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانه علی رفیعی فر ٦/۲/١٣٩٦
Prediction Of Maximum Oil Production By Gas Lift In An Iranian Field Using Auto-Designed Neural Network رحیم عباسی پور آتشگاه ۲٦/١/١٣٩٦
چینه شناسی و ریزرخساره های سازند قم در منطقه قمچقای، جنوب زنجان علی رحمانی ١٦/١۲/١٣٩۵
مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوین سارا صفاران ١٠/١۲/١٣٩۵
بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی در یکی از میادین نفتی ایران بر اساس موانع سطحی منظم دارای آزیموت متفاوت محمدعلی طالبی کناری ۸/١۲/١٣٩۵
مقایسه سنگ چینه نگاری سازند آسماری در برشهای تنگ سهل آباد و تنگ خشک علی رحمانی ٧/١۲/١٣٩۵
شناسایی سطوح ناپیوستگی سازند سروک توسط توصیف مغزه ها، مطالعات پتروگرافی و توزیع کانی های رسی در یکی از میادین هیدروکربنی ایران علی رحمانی ١٣٩۵/١١/۲٧
شناسایی و تفسیر رخساره های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران علی رحمانی ١٣٩۵/٩/٣٠
Continuous Circulation System: A Key To Drilling Safety Increment علی رفیعی فر ١٣٩۵/٩/۲۸
ارائه پروکسی مدل جهت پیش بینی و بهینه سازی دبی تولیدی نفت در فرایند فرازآوری با گاز رحیم عباسی پور آتشگاه ١٣٩۵/٩/١٧
Adaptive Neuro Fuzzy Interface System And Artificial Neural Networks: reliable approach for pipe stuck prediction پیمان عزت یار ١٣٩۵/٨/١۲
معادلات فازی برای حلالیت گاز CO2 برای سیستم نفت خام مخزن Jiangsu و ته نشینی اجزای سنگین بوسیله CO2 فوق بحرانی علی رفیعی فر ١٣٩۵/٨/١١
زیست چینه نگاری، ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در ناحیه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش های دیگر در حوضه زاگرس علی رحمانی ١٣٩۵/٨/٣
چینه نگاری زیستی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره ۴ میدان نفتی لب سفید و تنگ لنده علی رحمانی ١٣٩۵/٧/١٩
Prediction of drilling pipe sticking by active learning method پیمان عزت یار ١٣٩۵/٧/٧
بررسی روش های نگهداشت و افزایش فشار به منظور بهبود برداشت از مخازن گاز میعانی علی رفیعی فر ١٣٩۵/٧/٦
مرور اجمالی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزیابی راهبردی محیط زیست الهام طاهری ابهری ١٣٩۵/٦/۲٣
زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند(شمال منطقه دهدشت) علی رحمانی ١٣٩۵/۵/١٠
استانداردهای انجمن نفت آمریکا هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۵/۵/۴
ریز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس های کوه سیاه و اشگر(زون ایذه) علی رحمانی ١٣٩۵/۴/۲٩
رویکرد فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گاز محمود مویدی - محسن کرمانشاه ١٣٩۵/۴/۲۸
مطالعه قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ایران میدان های نفتی A و B رامه رضازاده مهرجو ١٣٩۵/۴/۲۲
امکان سنجی انجام عملیات سیلاب زنی پلیمری در ایران علی رفیعی فر ١٣٩۵/۴/۲٠
خلاصه گزارش صنایع پتروشیمی جهان شماره ٧٣ مهدی عسکری ١٣٩۵/۴/٩
محاسبه میزان گاز درجا اولیه مجید راضی پور ١٣٩۵/۴/١
نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۵/٣/٣٠
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره ٣ میدان نفتی قلعه نار، جنوب غرب لرستان علی رحمانی ١٣٩۵/٣/۲٦
A review of global gas flaring and venting and impact on the environment محمدجواد قلی پور ١٣٩۵/٣/٩
بررسی آزمایشگاهی توسعه فناوری حفاری به کمک لیزر در ایران علی رفیعی فر ١٣٩۵/۲/۲٩
چشم انداز تقاضای نفت و فرآورده های نفتی در میان مدت و بلندمدت در منطقه و جهان تا سال ١۴١٩ ژیلا ظاهری عبده وند - اعظم طوسی ١٣٩۵/۲/٧
نحوه محاسبه نرخ تنزیل در محاسبه شاخص های اقتصادی طرح های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران رامه رضازاده مهرجو - شیرکو بهادری ١٣٩۵/١/٣١
Investigation of Fusion Bonded Epoxy(FBE), as a Protective Coating for Pipes هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩٤/١٠/٣٠
پتانسیل استفاده از انرژی باد و خورشید در ایران افشین بوربور اژدری ١٣٩٤/١٠/۲۲
زیست چینه نگاری سازندهای شهبازان و آسماری در چاه شماره ٣ میدان نفتی قلعه نار، لرستان علی رحمانی ١٣٩٤/١٠/١٦
مدلسازی جریان سیال دوفازی در مخازن شکافدار به روش دینامیک سیالات محاسباتی علی رفیعی فر ١٣٩٤/٩/۲٣
تکنولوژی و فرآیند نمکزدایی از نفت خام سید حسن فکوریان ١٣٩٤/۸/۲٦
مدل تک بعدی انتقال حرارت جریان فوق بحرانی آب در لوله مجید راضی پور ١٣٩٤/۸/۲٤
رتبه بندی و تعیین سبد بهینه طرح ها با بکارگیری نرم افزار سبد بهینه طرح های سرمایه ای مهدی شاهرودی ١٣٩٤/۸/١٩
خلاصه گزارش صنایع پتروشیمی جهان شماره ٧٠ مهدی عسکری ١٣٩٤/٧/۲٧
بررسی انواع روشهای فرازآوری مصنوعی جهت افزایش راندمان تولید از چاه ها پیمان عزت یار ١٣٩٤/٧/۸
چینه نگاری زیستی سازند آسماری در تنگه شیوی واقع در یال شمال غربی تاقدیس نودان(شمال کازرون) علی رحمانی ١٣٩٤/٦/۲٩
چارچوب تشکیل سبد بهینه طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران مهدی شاهرودی ١٣٩٤/٦/۲۵
ظهور صنعت نفت در شبه جزیره عربستان شیرکو بهادری ١٣٩٤/٦/٢٤
زیست چینه نگاری سازند جهرم در منطقه سپیدان(شمال غرب شیراز) علی رحمانی ١٣٩٤/۵/١٤
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یال شمال شرقی تاقدیس دشتک، شمال کازرون علی رحمانی ١٣٩٤/٤/۲۵
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ایران(دوره ۱۳٣٦-۱۳۵۳) شیرکو بهادری ١٣٩٤/٤/۲٤
مدیریت بهینه سبد طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران مهدی شاهرودی ١٣٩٤/٤/١٣
ریز رخساره ها و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جنوب شرق تاقدیس خامی(شرق گچساران) و مقایسه با دوبرش دیگر از سازند آسماری در حوضه زاگرس علی رحمانی ١٣٩٤/٣/۲٧
نفت و تدوین سیستم یکپارچه برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی کشور اعظم طوسی ١٣٩٤/٣/۲۵
ایمنی فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩٤/۲/٩
گزارش نخستین حفار و نخستین چاه نفت جهان عبدالصمد رحمتی ١٣٩٤/١/۲٦
بررسی تغییر شکل، اندازه و نوع پوسته روزن داران در پاسخ به تغییر عوامل محیطی در سازند آسماری، شمال کازرون علی رحمانی ١٣٩٣/١۲/١٩
١٠ میدان نفتی(خشکی/دریایی) بزرگ جهان عبدالصمد رحمتی ١٣٩٣/١۲/٩
نگاهی مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت ایمنی در صنایع نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩٣/١١/۲١
روند بررسی و برآورد ذخایر هیدروکربوری کشور در شرکت ملی نفت ایران مجید راضی پور ١٣٩٣/١١/۲٠
مقایسه اثر تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن بر فرآیند رسوب آسفالتین در مخازن نفتی مجید راضی پور ١٣٩٣/١١/١٩
کلیاتی از مخازن Tight Gas و توسعه آن در دنیا محمود مویدی ١٣٩٣/١١/۵
اهمیت نمونه ها و میراث های زمین شناسی در موزه های نفت ایران علی رحمانی ١٣٩٣/١٠/۲٣
تامین مالی طرح های نفت‌ و گاز در چارچوب جزء(۱) بند(ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مهدی شاهرودی ١٣٩٣/١٠/۲١
تفسیر لیتولوژیکی نمودار‌های پتروفیزیکی سید حسام الدین محمودی ١٣٩٣/١٠/١۵
بررسی آلودگی در سیستم های آمینی و مشکلات آن رضا عروج ١٣٩٣/٩/۲۵
آشنایی با نرم افزار سیکلولاگ و کاربردهای آن در صنعت نفت(مطالعات چینه نگاری سکانسی) علی رحمانی ١٣٩٣/٩/۲۴
ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩٣/٩/١۵
مطالعه دقیق فرآیند ترکیب مجدد نفت فرار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران محمود مویدی ١٣٩٣/٩/٣
چینه های نفت زا، نفت دار و نفت گیر علی رحمانی ١٣٩٣/۸/۵
مروری بر مفاهیم مدیریت دانش و عوامل موثر بر استقرار آن در شرکت ها ایمان فرزاد ١٣٩٣/٧/۲۸
داریون دیار دیدنی های دیرینه(میراث های چینه شناختی و دیرینه شناختی کوه گدوان) علی رحمانی ١٣٩٣/٧/۲٠
مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩٣/٧/٧
پایداری سیستم عرضه و تقاضای گاز کشور با بکارگیری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی مهدی شاهرودی ١٣٩٣/٧/٦
تعیین گونه های سنگی مخزن آسماری بخش شرقی میدان مارون علی رحمانی ١٣٩٣/٦/١۸
رکود تورمی مهدی شاهرودی ١٣٩٣/۵/۲۸
تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی و تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر روی توزیع خواص پتروفیزیکی در میدان نفتی نفت سفید علی رحمانی ١٣٩٣/۵/۲٧
ژئوسایت چشمه های گازی رومشکان کوهدشت علی رحمانی ١٣٩٣/۵/۵
نقش سولفید آهن در سیستم های آمینی سید حسن فکوریان ١٣٩٣/۴/۲١
ژئوسایت های مناطق نفتخیز جنوب علی رحمانی ١٣٩٣/۴/١٦
راه کارهایی جهت مقابله با تحریم های غرب محمود مویدی ١٣٩٣/۴/١٠
زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال شرقی کوه سلامتی، جنوب غرب شیراز علی رحمانی ١٣٩٣/۴/۸
اصول کلی حاکم بر قراردادهای نفتی اعظم طوسی ١٣٩٣/٣/١۸
بررسی فرآیند تولید بنزین آلکیلیت و مقایسه کاتالیست های اسیدی آن رضا عروج ١٣٩٣/۲/١۴
چینه شناسی سکانس ها رخساره یزدانی ١٣٩٣/١/۲٦
آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/١۲/۲٠
نقش کلیدی زمان در اجرای موفق پروژه‌های تزریق گاز به میادین نفتی کشور ایمان فرزاد ١٣٩۲/١١/۲۸
چشم انداز تقاضای انرژی های تجدیدپذیر اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/١١/١۲
چشم انداز عرضه انرژی های تجدیدپذیر اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/١١/١
دسته بندی انواع ریسک در توسعه میادین نفت و گاز سید تقی ابطحی فروشانی ١٣٩۲/١٠/۲۸
حافظه فلش کورش درودگر ١٣٩۲/٩/۲۴
رقومی ‏سازی نمودارها با کمک نرم‏ افزار Plot Digitizer انرژی مهدیار طهماسبی ١٣٩۲/٩/١۸
کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره دهی مخازن گاز - میعانی محمود مویدی ١٣٩۲/٩/۲
چشم انداز عرضه و تقاضای نفت خام اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/۸/۲٧
مدیریت گازهای مشعل در صنایع نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/۸/١۸
نقش گاز طبیعی در آینده انرژی اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/۸/۸
معرفی اقدامات مناسب ملی کاهش انتشار (NAMAs) الهام طاهری ابهری ١٣٩۲/٧/۲١
مخازن نفت شیل و منبعی عظیم در تامین انرژی آینده رخساره یزدانی ١٣٩۲/٧/۸
نگهداری از رایانه کورش درودگر ١٣٩۲/٧/٦
راهبردهای تدوین استراتژی انرژی اعظم طوسی ١٣٩۲/٧/١
بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز مهدی عسکری ١٣٩۲/٦/۲٦
بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی مهدی علیپور - مهدی رمضانیان ١٣٩۲/٦/۲٣
معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/٦/١٧
خطرات استفاده از جیوه و راه های پیشگیری از مسمویت با آن هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/٦/١٣
بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی مهدی عسکری ١٣٩۲/٦/١٠
ژئومکانیک در مهندسی نفت: کاربردها، بررسی شکافت هیدرولیکی و مدلسازی ژئومکانیکی مهدی علیپور ١٣٩۲/۵/٣٠
کاربرد شبکه عصبی در صنعت نفت و گاز مهدی عسکری - کوروش درودگر ١٣٩۲/۵/۲۸
ایران و ژئوپولتیک انرژی در سال ۲٠١٣(مروری بر گزارش آماری شرکت بریتیش پترولیوم) محمود مویدی - رضا عروج ١٣٩۲/۵/۲٠
ال ان جی در عرصه صادرات گاز پرویز سنگین - شرکت ملی گاز ١٣٩۲/۴/٣٠
استفاده سالم از رایانه کوروش درودگر ١٣٩۲/۴/۲٣
بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانی رضا عروج ١٣٩۲/۴/۲۲
تحول در صنایع بالادستی نفت با استفاده از نانو فناوری اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/۴/١٠
بیوتکنولوژی در خدمت صنعت نفت و گاز اعظم طوسی - مهدی عسکری ١٣٩۲/۴/٩
سامانه مدیریت پروژه ها در صنعت نفت کوروش درودگر ١٣٩۲/۴/۴
بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز - میعانی دارای آبده محمود مویدی ١٣٩۲/٣/۲٧
مروری بر سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/۲/۲۴
آسیب شناسی اجرای روشهای ازدیاد برداشت در ایران علیرضا حاجی زاده ١٣٩۲/۲/۲۲
بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحل هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩۲/۲/١٧
ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دو بعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ای علیرضا حاجی زاده - محسن کرمانشاه ١٣٩۲/۲/٩
تشدید مغناطیسی هسته ای، روشی نوین در تعیین خواص پتروفیزیکی مخازن نفت سبک و سنگین مهدی تدینی ١٣٩۲/١/٣١
تاثیر نفوذ مته(ROP)در عملکرد دکل های حفاری مهدی تدینی ١٣٩۲/١/۲١
عوامل تاثیرگذار در عملکرد دکل های حفاری ایران مهدی تدینی ١٣٩۲/١/١۸
تعیین نوع سیال و سنگ شناسی مخزن با استفاده از نگار DSI در یکی ار مخازن واقع در جنوب غربی ایران مهدی تدینی ١٣٩۲/١/۴
جا به جایی دکل های حفاری عاملی موثر در عملکرد حفاری چاه های نفت و گاز مهدی تدینی ١٣٩١/١۲/۲۸
قیمت گذاری گاز رامه رضازاده مهرجو ١٣٩١/١۲/۲۲
مدیریت پسماند عملیات حفاری در میادین نفت و گاز مهدی تدینی ١٣٩١/١۲/١۵
مقایسه عملکرد روش فرازآوری گاز با پمپ های الکتریکی درون چاهی در یکی از میادین جنوب غرب کشور پیمان عزت یار ١٣٩١/١۲/١٣
شوک های نفتی برون زا، سیاست های مالی و بازتوزیع عوامل تولید در کشورهای تولید کننده نفت رامه رضازاده مهرجو ١٣٩١/١۲/٩
پتانسیل سنجی رسوب آسفالتین در نفت های سبک و سنگین در تولید به روش تخلیه طبیعی علیرضا حاجی زاده - مجید راضی پور ١٣٩١/١۲/٧
تعیین حداقل فشار امتزاجی با شبیه سازی لوله قلمی در میدان نفتی محمود مویدی ١٣٩١/١۲/١
معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورز علیرضا حاجی زاده ١٣٩١/١١/۲۸
بررسی حرکت سیالات نیوتن عماد طهمورث ١٣٩١/١١/۲۴
بررسی انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعی رضا عروج ١٣٩١/١١/۲٣
تعیین تخلخل و آب اشباع شدگی توسط نرم افزار ژئولاک و شبکه عصبی مصنوعی در مخزن نفتی پارس مهدی تدینی ١٣٩١/١١/۲١
بررسی روند مخارج تجهیزات سرمایه ای تولید نفت در ایالات متحده آمریکا طی سالهای ١٩٧٦ تا ۲٠٠٩ بهزاد شمسی - فرزین دژدار ١٣٩١/١١/١۸
بازیگران اصلی بازار جهانی نفت خام زهرا جلیلوند ١٣٩١/١١/١٦
Improving Consistency and Efficiency In Managing Oil and Gas Projects of National Iranian Oil Company (NIOC) By Establishing a Project Management Office (PMO) حسن مقدسی ١٣٩١/١١/١۴
سمینار تخصصی: زمان انتظار دکل های حفاری مهدی تدینی ١٣٩١/١١/٩
ده ‌گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/١٠/۲۵
مدیریت زیست محیطی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/١٠/۲۴
بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی - قسمت دوم مهدی تدینی ١٣٩١/١٠/۲٠
بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی - قسمت اول مهدی تدینی ١٣٩١/١٠/١٧
بررسی بخش جنوبی حوضه رسوبی دریا خزر از دیدگاه زمین شناسی نفت مهدی تدینی ١٣٩١/٩/۲٦
ایمنی در عملیات دکل های حفاری چاه های نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/٩/۲٦
جایگاه تحلیل های تکنیکی در بازار نفت خام و پیش بینی قیمتها زهرا جلیلوند ١٣٩١/٩/١۸
اصول، مبانی و مفاهیم اولیه برنامه ریزی در یک نگاه و چشم انداز کلی مشتاق علی گوهری ١٣٩١/۸/۲٩
لزوم صیانتی بودن فرآیندهای تخلیه و تزریق در مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی ایمان فرزاد ١٣٩١/۸/۲٧
An Investigation on Asphaltene Precipitation Potential for Light and Heavy Oils, During Natural Depletion علیرضا حاجی زاده ١٣٩١/۸/١۴
Modeling the Solubility of Spiroindolinonaphthoxazine Photochromic Dye in Supercritical Carbon Dioxide رضا عروج ١٣٩١/۸/٧
پیش بینی گیر لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی در چاه های یکی از میادین فلات قاره ایران پیمان عزت یار ١٣٩١/۸/٣
بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/٧/۲٣
بررسی روند مخارج چاه های حفر شده در ایالات متحده آمریکا١٩٦٠-۲٠٠۸ بهزاد شمسی - فرزین دژدار ١٣٩١/٧/١٣
معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/٧/٩
مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گاز هادی ابراهیم فتح آبادی ١٣٩١/٧/۵
کاربرد نرم افزار اکسل در طراحی سه بعدی مسیر چاه های انحرافی مهدی تدینی ١٣٩١/٦/۲۸
بررسی پتانسیل نفت و گاز کشورهای حاشیه دریای خزر و پروژه های مرتبط با آن مهدی تدینی ١٣٩١/٦/۲۴
دریا یا دریاچه کدامیک؟ مهدی تدینی ١٣٩١/٦/۲٠
سازمان مدیریت پروژه مصطفی جبل عاملی ١٣٩١/۵/۲۵
روش ساخت مدل ژئومکانیکی و کاربرد آن در پیش بینی و ممانعت از مشکلات ناشی از ناپایداری دیواره چاه در یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران فرهاد بهزادی ١٣٩١/۴/۲٩
تامین مالی به روش اسلامی(صکوک اجاره) و اوراق سلف نفتی زهرا جلیلوند ١٣٩١/۲/٣١
مدیریت دانش مصطفی جبل عاملی ١٣٩٠/١٠/۲۲
Iran and Qatar: Bilateral Cooperation to utilize gas market opportunities شهلا خالقی ١٣٩٠/٩/۲۸
فعالیت های تیمی مصطفی جبل عاملی ١٣٩٠/۵/۲۵