عملکرد HSE پیمانکاران فازهای ١٣ و ١۴ پارس جنوبی بررسی شد
بررسي عملکرد HSE پیمانکاران فازهای ١٣ و ١۴ پارس جنوبی

١۱:۴۱ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹٧

عملکرد HSE پیمانکاران فازهای ١٣ و ١۴ پارس جنوبی بررسی شد
با حضور نمایندگان مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران در بازدید از فازهای 13 و 14 پارس جنوبی عملکرد HSE پیمانکاران این طرح های توسعه ای مورد ممیزی و بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مدیریت HSE این شرکت در بازدیدی که هفته گذشته از طرح های توسعه فازهای 13 و 14 داشتند با حضور نمایندگان شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکاران اصلی و فرعی، وضعیت سیستم مدیریت HSE، عملکرد ایمنی و آتش نشانی پیمانکاران این طرح ها را مورد ممیزی و بررسی قرار دادند.

در این بازدید با توجه به اهمیت راه اندازی طرح های توسعه ای پارس جنوبی و اهمیت و جایگاه الزامات ایمنی و آتش نشانی در آن طرح ها ممیزی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE با اهداف از پیش تعیین شده انجام شد.

بررسی الزام های ایمنی و آتش نشانی قبل از راه اندازی و حصول اطمینان از آمادگی سیستم ها و تاسیسات فرآیندی اصلی و جانبی برای راه اندازی اولیه و تایید نصب و اجرای الزامات ایمنی قبل از شروع عملیات تولید و بهره برداری مطابق با دستورالعمل های ایمنی پیش راه اندازی (PSSR) و همچنین، بررسی برنامه های نظارتی کارفرما بر عملکرد پیمانکاران زیر مجموعه و نیز ممیزی و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران بر پروژه هایی که اجرا و ساخت آن به عهده پیمانکار گذارده شده، از جمله اهداف این ممیزی بود.

بررسی میزان انطباق فعالیت ها و فرآیندهای جاری با استانداردها، قوانین و مقررات، کلیه راهنماها، روش های اجرایی و ابلاغیه های شرکت ملی نفت که در حوزه ی HSE تدوین شده، از دیگر موارد مورد بررسی در این ممیزی بود.


منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران