تولید نفت کارون ۱۱۴ هزار بشکه افزایش می یابد
تولید نفت کارون ۱۱۴ هزار بشکه افزایش می یابد

۸:١۸ - چهارشنبه ١٧ مرداد ۱۳۹٧
با حفر چند حلقه چاه جدید؛

تولید نفت کارون ۱۱۴ هزار بشکه افزایش می یابدپیش‌بینی می شود با حفر چاه های جدید، تعمیر چاه های موجود و اجرای دیگر پروژه های زیرسطحی و روسطحی، تولید روزانه نفت در شرکت کارون ۱۱۴ هزار بشکه افزایش یابد.

به‌منظور هماهنگی و برنامه ریزی برای پیشبرد اهداف تعریف شده، جلسه توجیهی طرح نگهداشت و افزایش تولید چهار مخزن منتخب شرکت کارون در قالب ۲۸ مخزن منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با حضور نمایندگان مدیریتها و اداره‌های مختلف این شرکت برگزار شد.

در این نشست ضمن تشریح اهداف و پروژه های تعریف شده در قالب بسته های چهارگانه، بر لزوم همکاری هرچه بیشتر با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای پیشبرد اهداف طرح نگه داشت و افزایش تولید ۲۸ مخزن مناطق نفتخیز جنوب تأکید شد.

بر اساس مطالعات انجام شده، پیش‌بینی می شود در این طرح با حفر چاه های جدید، تعمیر چاه های موجود و اجرای دیگر پروژه های زیرسطحی و روسطحی، تولید روزانه نفت در شرکت کارون ۱۱۴ هزار بشکه افزایش یابد.


منبع: شانا