تاريخچه مديريت برنامه ريزي تلفيقي

تاريخچه برنامه‌ريزي در صنعت نفت ايران به زمان قبل از ملي شدن نفت بر مي‌گردد.

برنامه‌ريزي براي اولين بار توسط آقاي رينولدز، حفار موفق اولين چاه نفت منطقه نفتون مسجد سليمان آغاز گرديد. هنگاميكه وي در سال ١۲۸٧ شمسي به سمت مدير كل منطقه نفتخيز جنوب ايران منصوب شد، برنامه‌ريزي، توسعه و ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت افزايش توليد به ايشان محول گرديد (پنجم خردادماه ١۲۸٧، اولين چاه منطقه تفتون مسجد سليمان به نفت رسيد و فوران كرد) اما از آن زمان تا تصويب لايحه ملي شدن صنعت نفت در ۲٩ اسفندماه ١٣۲٩ و خلع يد شركت نفت انگليس و ايران و ايجاد شركت ملي نفت ايران و يا تا زمان تنظيم اولين اساسنامه شركت ملي نفت ايران در آذرماه ١٣٣١ و حتي بعد از آن تا سال ١٣۴۴ شمسي كه بخشنامه‌اي از سوي رياست هيأت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران صادر گرديد كه به موجب آن در تاريخ ۲۵ ديماه ١٣۴۴ سازمان جديد به تصويب رسيد و در اين سازمان واحد برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي به عنوان يك واحد ستادي شكل گرفت.

اطلاعات دقيق، موثق و قابل استنادي كه نشان‌دهنده ايجاد يك واحد برنامه‌ريزي تلفيقي يا مشابه آن باشد، در دسترس نيست، حتي در نمودار سازماني سال ١٣٣٩ (١٩٦٠ ميلادي) شركت ملي نفت ايران (صفحه ٩٦۵ از جلد چهارم كتاب مديران نفت) نيز واحدي به نام برنامه‌ريزي تلفيقي يا نامي مترادف با آن وجود ندارد، ولي مطابق نمودار سازماني سال ١٣۴٧ (١٩٦۸ ميلادي - صفحه ٩٩۸ مديران نفت) واحد برنامه‌ريزي و مطالعات اقتصادي به عنوان يك واحد ستادي در تهران مستقر بوده كه در سال ١٣۴٩ (١٩٧٠ ميلادي - صفحه ٩٩٦ مديران نفت) به كميته طرح‌ها و برنامه‌ها و سپس به مديريت برنامه‌ريزي و توسعه تغيير عنوان مي‌يابد.

در سال ١٣۵۲ شمسي مسئوليت هاي مرتبط با ذخاير و تاسيسات نفتي و اختيارات مناطق نفتخيز جنوب، پالايشگاه آبادان و تاسيسات ماهشهر از طريق كنسرسيوم به شركت ملي نفت ايران واگذار و عنوان مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران نيز از همان زمان تدوين گرديد كه نمودار سازماني سال ١٣۵۴ اين سازمان با ١٠۴ سمت گوياي اين واقعيت مي‌باشد.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي در شركت ملي نفت ايران با چارت سازماني و ٣٣٧ سمت و با گستردگي فعاليتها، در بهمن سال ١٣۵۸ ارتقاء مي‌يابد. به تدريج تغييراتي در شيوه سازماندهي شكل مي گيرد كه منجر به ايجاد سازماني با ۵٠ سمت و با عنوان معاونت وزير در برنامه‌ريزي و پژوهش و مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي در سال ٦٧ مي گردد. اين تركيب همچنان ادامه مي‌يابد تا اينكه در سال ١٣٧٦ طي سند شماره ١٠١٠۵ مورخ ۴/٩/١٣٧٦ اداره كل تشكيلات و روش‌ها، مجدداً تفكيك و به تبع آن در سال ١٣٧۸ مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي با ۵٧ سمت احياء و از تاريخ ٧/١١/١٣۸١ با تصويب ٧۸ سمت سازماني ارتقاء مي‌يابد.

روند تغييرات اين سازمان طي سال‌هاي گذشته بنا به مصالح و نياز شركت ملي نفت ايران نيز ادامه يافت. لذا مطابق آخرين نمودار سازماني، در حال حاضر اين سازمان داراي ۴ معاونت به نام هاي: معاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها، معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)، معاونت بررسی امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌ها، معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملكرد و نظام‌های ايجاد طرح‌ها و ٣ واحد به نام هاي: مركز اطلاعات مديريت و سامانه‌ها، نماينده كارفرما در طرح هاي توسعه اي بند "ق"، هماهنگي امور اداري و مالي، با ١۵١ سمت مي‌باشد كه انتظار مي‌رود روند تغييرات براساس نياز سازمان و اهداف بلندمدت صنعت نفت همچنان ادامه يابد.

 
منوی اصلی