معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)

معاونت بررسی طرح‌هاي منابع هيدروکربوری (نفت و گاز) از مهم‌ترين معاونت‌هاي مديريت برنامه‌ريزی تلفيقی است که رسالت اصلی آن حفظ و صيانت از منابع هيدروکربوری کشور از طريق بررسی و ارائه طرح‌هاي توسعه ميادين اعم از طرح‌هاي توسعه ميادين اکتشافی، طرح‌هاي ازدياد برداشت، طرح‌هاي توسعه ميادين نفتی و گازی و طرح‌هاي نگهداشت توان توليد به هيات مديره محترم شرکت ملی نفت ايران جهت تصويب می باشد. اين معاونت ۴ واحد تحت عناوين زير را شامل می‌گردد که در عين دارا بودن شرح وظايف مستقل و تعريف شده و با توجه به ماهيت کار، در تعامل نزديک با همديگر عمل می‌نمايند.


اهم وظايف و فعاليت ها
 • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي توصيف/ توسعه ميادين جديد هيدروكربوري در دريا و خشكي و تهيه گزارشات لازم به هيات مديره شركت ملي نفت ايران و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره‌بردار طرح‌ها
 • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي احداث واحدهاي جديد توليد و فرآورش نفت و گاز نظير واحدهاي بهره‌برداري/ نمك زدايي و سولفورزدايي نفت، ايستگاه‌هاي جمع آوري و تزريق گاز، كارخانجات گاز و گاز مايع (NGL)، كارخانجات توليد ميعانات گازي (LNG و GTL)، واحدهاي پالايش گاز، طرح‌هاي ذخيره‌سازي گاز در ميادين هيدروكربوري و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره بردار طرح‌ها
 • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌های ايجاد اصلاحات (Modification) و توسعه واحدهاي توليدي و فرآورشي موجود و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره بردار طرح‌ها
 • مسوول برگزاري جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن و مشاركت در تهيه گزارشهاي مربوطه
 • تهيه و تكميل كتابچه آمار ذخاير هيدروكربوري كل كشور براساس مطالعه و بررسي كتابچه‌هاي آمار و ذخاير شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران و بروزرساني كليه اطلاعات موجود بر پايه آخرين اطلاعات مخازن شركتهاي مذكور
 • تهيه گزارشات تحليلي در موارد ويژه درخواستي مدير عامل محترم و نيز پاسخ به نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي بازرسي و ساير نهادهاي حاكميتي
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح جامع توسعه ميادين هيدروكربوري كل كشور (MDP) ارائه شده از سوي شركت‌هاي بهره‌بردار، معاونت توليد، مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز پارس و مشاركت در جلسات بررسي MDP
 • بررسی مدل‌های استاتيکی و ديناميکی زمين شناسی و مهندسی مخازن تهيه شده توسط شرکت‌های توليدی، تجزيه و تحليل اين مدل‌ها و در صورت نياز اجرای سناريوهای جديد و رفع اشکالات آنها
 • مشاركت در طرح‌هاي پژوهشي، كميته ميادين مشترك، كميته سرمايه‌گذاري و توسعه و ...
 • تهيه و بروزرساني شناسنامه بخش خارجي ميادين مشترك و رصد فعاليتها و پروژه‌هاي توسعه‌اي-توليدي كشورهاي همسايه در ميادين مشترك
 • تهيه و بروزرساني وضعيت كليه فعاليتها و پروژه‌هاي مرتبط با ميادين مشترك كل كشور و پاسخگويي به نهادها و سازمانهاي خارج از شركت ملي نفت ايران مربوط به اين ميادين
 • بررسي مطالعات مخازن شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور و حضور مستمر در جلسات كارشناسي و فني مربوطه جهت عقد قرارداد
 • مشاركت مستمر در خصوص مباحث فني در مذاكرات قراردادي با شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور
 • بررسي نرم‌افزارهاي فني/ مهندسي مورد نياز معاونت و سفارش و پيگيري عقد قرارداد خريد و پشتيباني و نگهداري نرم افزارها
 • بررسي و معرفي پروژه‌هاي بالادستي جهت سرمايه‌گذاري در قالب قراردادهاي بالادستي و مشاركت در تهيه و بروزرساني بخش‌هاي فني قراردادهاي بالادستي نفت
 
منوی اصلی