واحد بررسي طرح‌هاي ميادين هيدروكربوري (دریا)

در جهت توسعه و صيانت از منابع هيدروكربوري كشور در بخش دريا و با انجام بررسي كليه طرح‌هاي بالادستي در اين بخش، امور بررسي طرح‌هاي ميادين هيدروكربوري (دريا) در معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري(نفت و گاز) ايجاد گرديده است.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • مطالعه و بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي توصيف/ توسعه ميادين جديد هيدروكربوري در دريا و تهيه گزارشات لازم به هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره بردار طرح‌ها
  • هماهنگي در برگزاري جلسه كميته مشاورين مخازن و مشاركت در تهيه گزارش هاي مربوطه
  • مطالعه و بررسي كتابچه‌هاي آمار و ذخاير شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران و بروزرساني كليه اطلاعات موجود بر پايه آخرين اطلاعات مخازن شركت هاي مذكور و تهيه و تكميل كتابچه آمار ذخاير هيدروكربوري كل كشور
  • تهيه گزارش‌هاي تحليلي در موارد ويژه مرتبط با ميادين دريائي درخواستي مدير عامل محترم و نيز پاسخ به نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي بازرسي و ساير نهادهاي حاكميتي
  • بررسي نرم افزارهاي فني/ مهندسي مورد نياز و سفارش و پيگيري عقد قرارداد خريد و پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارها
  • بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح جامع توسعه ميادين دريايي (MDP) ارائه شده از سوي شركت‌هاي بهره بردار، معاونت توليد، شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز پارس و مشاركت در جلسات بررسي MDP
  • مشاركت در طرح‌هاي پژوهشي، كميته ميادين مشترك، كميته سرمايه گذاري و توسعه، تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت توليد، پيگيري پيشرفت پروژه‌ها و ...
  • هماهنگي و اجراي دوره‌هاي آموزشي فني/ تخصصي كاركنان اداره
  • بررسي مطالعات مخازن ميادين هيدروكربوري دريا شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور و حضور مستمر در جلسات كارشناسي و فني مربوطه جهت عقد قرارداد
  • مشاركت مستمر در خصوص مباحث فني در مذاكرات قراردادي با شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور مربوط به ميادين هيدروكربوري دريا