واحد بررسي طرح‌هاي فرآورش نفت و گاز

امور بررسي طر‌ح‌هاي فرآورش نفت و گاز با هدف بررسي كليه طرح‌هاي فرآورشي و پايين‌دستي شركت ملي نفت ايران در معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تشكيل گرديده است.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • بررسي بخش‌هاي فرآيندي/ فرآورشي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي توصيف/ توسعه ميادين جديد هيدروكربوري در دريا و خشكي و اعلام نظرات جهت تهيه گزارشات لازم به هيئت مديره شركت ملي نفت ايران
  • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي احداث واحدهاي جديد توليد و فرآورش نفت و گاز در ميادين هيدروكربوري توليدي نظير واحدهاي بهره برداري/ نمك‌زدايي و سولفورزدايي نفت، ايستگاه‌هاي جمع‌آوري و تزريق گاز، كارخانجات گاز و گاز مايع (NGL)، كارخانجات توليد ميعانات گازي(LNG و GTL)، واحدهاي پالايش گاز، طرح‌هاي ذخيره‌سازي گاز و تهيه گزارش به هيئت مديره و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره‌بردار طرح‌ها
  • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي ايجاد اصلاحات (Modification) و توسعه واحدهاي توليدي و فرآورشي موجود و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره‌بردار طرح‌ها
  • تهيه گزارشهاي تحليلي در موارد ويژه مرتبط با تأسيسات سطح الارضي/ فرآورشي درخواستي مديريت عالي و نيز تهيه گزارش هاي مرتبط جهت پاسخگويي به سوالات و درخواستهاي ديگر نهادها و سازمان هاي خارج از شركت ملي نفت ايران
  • بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح جامع توسعه ميادين دريايي (MDP) ارائه شده از سوي شركت‌هاي بهره بردار، معاونت توليد، شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز پارس و مشاركت در جلسات بررسي MDP
  • مشاركت در طرح‌هاي پژوهشي، كميته ميادين مشترك، كميته سرمايه گذاري و توسعه و ...
  • بررسي و ارزيابي افزايش اعتبار پروژه‌ها و طرح‌هاي مصوب مرتبط با تاسيسات سطح‌الارضي و تهيه گزارش تصويب‌خواهي جهت طرح در هيات مديره شركت ملي نفت ايران
  • مشاركت با ساير شركتهاي تابعه در طرح‌ها و مطالعات مرتبط با تاسيسات سطحالارضي مورد نياز شركت ملي نفت ايران
  • بررسي و استفاده از نرم‌افزارهاي فني/ تخصصي مورد نياز در پروژه‌هاي فرآيندي و سطح الارضي
  • مشاركت در مذاكرات فني مربوط به بخش‌هاي فرآيندي و تاسيسات سطح الارضي جهت انعقاد قراردادهاي بالادستي نفت