واحد بررسي طرح‌هاي ميادين هيدروكربوري (خشكي)

در جهت توسعه و صيانت از منابع هيدروكربوري كشور در بخش خشكي و با انجام بررسي كليه طرح‌هاي بالادستي در اين بخش، امور بررسي طرح‌هاي ميادين هيدروكربوري (خشكي) در معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) ايجاد گرديده است.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • بررسي شرح كار و اعتبارات طرح‌هاي توصيف/ توسعه ميادين جديد هيدروكربوري در خشكي و تهيه گزارشات لازم به هيئت مديره شركت ملي نفت ايران و پيگيري مراحل تصويب و ابلاغ آن به مجري و بهره بردار طرح‌ها
  • هماهنگي در برگزاري جلسه كميته مشاورين مخازن و مشاركت در تهيه گزارشهاي مربوطه
  • مطالعه و بررسي كتابچه‌هاي آمار و ذخاير شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران و بروزرساني كليه اطلاعات موجود بر پايه آخرين اطلاعات مخازن شركتهاي مذكور و تهيه و تكميل كتابچه آمار ذخاير هيدروكربوري كل كشور
  • تهيه گزارش‌های تحليلي در موارد ويژه مرتبط با ميادين خشكي درخواستي مدير عامل و نيز پاسخ به نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي بازرسي
  • بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح جامع توسعه ميادين خشكي (MDP) ارائه شده از سوي شركت‌هاي بهره‌بردار، شركت مهندسي و توسعه نفت و مشاركت در جلسات بررسي MDP
  • مشاركت در طرح‌هاي پژوهشي، كميته ميادين مشترك، كميته سرمايه‌گذاري و توسعه، تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت توليد و ...
  • بررسي نرم‌افزارهاي فني/ مهندسي مورد نياز در بررسي طرح‌هاي ميادين هيدروكربوري خشكي و سفارش و پيگيري عقد قرارداد خريد و پشتيباني و نگهداري نرم افزارها
  • بررسي مطالعات مخازن ميادين هيدروكربوري خشكي شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور و حضور مستمر در جلسات كارشناسي و فني مربوطه جهت عقد قرارداد
  • مشاركت مستمر در خصوص مباحث فني در مذاكرات قراردادي با شركتهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور مربوط به ميادين هيدروكربوري خشكي