واحد بررسي و نظارت بر اجراي طرح‌هاي اكتشافي

با توجه به اهميت مطالعات مربوط به علوم زمين بخصوص فعاليت‌هاي اكتشافي در شركت ملي نفت ايران، اين واحد به منظور بررسي و نظارت بر مطالعات زمين‎شناسي، ژئوفيزيک، پتروفيزيک، ژئومکانيک، ژئوشيمي و ... و همچنين طرح‌هاي اكتشافي با هدف ايجاد هماهنگي بيشتر بين واحدهاي مرتبط در شرکت ملي نفت ايران و تخصيص بهينه منابع در معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي ايجاد شده است.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • مطالعه و بررسي فني و اعتبار درخواستي طرح هاي اکتشافي و علوم زمين پيشنهادي واحدهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران، ارايه گزارش به هيات مديره شرکت ملي نفت ايران و پيگيري روند تصويب آن
 • ارزيابي گزارش كشف منابع هيدروكربوري و تهيه گزارش و ارزيابي تجاري بودن جهت ارائه به هيات مديره شركت ملي نفت ايران
 • همكاري با ساير واحدها جهت تهيه برنامه‌هاي اكتشافي ساليانه، پنجساله و بيست ساله
 • شركت در جلسات، سمينارها و گنگره‌هاي علمي/ تخصصي مربوطه و ارائه پيشنهاد جهت دستيابي به تكنولوژي‌هاي برتر در زمينه علوم زمين و اكتشاف و بكارگيري نرم‌افزارهاي معتبر در اين مطالعات
 • تغذيه اطلاعات و به روز‌رساني سامانه اطلاعات مكاني
 • رصد فعاليت هاي اکتشافي كشورهاي همسايه در نواحي مرزي و همچنين فعاليت هاي مربوط به علوم‎ زمين کشورهاي همسايه در ميادين مشترک و ارائه گزارش به مسئولين ذي ربط
 • بررسي گزارش هاي طرح توسعه ميادين (MDP)، در بخش هاي مربوط به علوم زمين شامل، فعاليت هاي زمين شناسي، ژئوفيزيک، پتروفيزيک، ژئوشيمي و ...
 • بازديد از پروژه هاي اکتشافي و علوم زمين در حال انجام توسط واحدهاي تابعه شرکت ملي نفت ايران و نظارت بر روند اجرايي پروژه ها برطبق برنامه ها و زمان بندي پيشنهادي و انعکاس گزارشات لازم
 • ايجاد هماهنگي و تشکيل جلسات فني جهت هماهنگي طرح هاي اکتشافي و علوم زمين بين واحدهاي مختلف تابع شرکت ملي نفت ايران
 • بررسي فني طرح هاي مرتبط با علوم زمين ارائه شده از سوي ساير سازمان ها و شرکت ها
 • بررسي و معرفي بلوك‌هاي اكتشافي جهت سرمايه‌گذاري در قالب قراردادهاي بالادستي نفت