اهداف و ماموريتهاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي

ماموريت مديريت برنامه ريزي تلفيقي در راستاي اهداف كلان شركت ملي نفت ايران مبتني بر حداکثر سازي ارزش شرکت ملي نفت ايران از طريق انجام برنامه ريزي و تصميم گيري مبتني بر رويکرد تجاري، شفافيت، انسجام، انعطاف پذيري بر اساس پايبندي به فرآيند محوري و ارتقاي همکاري مبتني بر اعتماد به منظور بهينه سازي روابط تجاري و يکپارچه سازي فعاليت هاي برنامه ريزي و تصميم گيري در شرکت ملي نفت ايران است.

مديريت برنامه ريزي تلفيقي به عنوان يكي از كليدي ترين مديريت هاي شركت ملي نفت ايران، موظف به تدوين و تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در دو بعد توليد و سرمايه گذاري است كه اين فعاليت با هدف نگهداشت توان توليد ميادين نفتي و گازي در حال توليد و توسعه مخازن و ميادين نفت و گاز جديد به همراه توسعه تاسيسات ميان دستي و پائين دستي مرتبط با طرح هاي توليد نفت و گاز با استفاده از منابع مالي داخلي و تسهيلات مالي خارجي از طريق برقراري ارتباط و هماهنگي با ساير شركت هاي فرعي و سازمان هاي وابسته انجام می شود.

شرکت ملي نفت ايران، کليه عمليات مربوط به زنجيره ارزش نفت و گاز را از مرحله آغازين (عمليات اكتشاف) تا مرحله پاياني زنجيره كه همان خروج محصولات از پايانه هاي صادرات نفت خام مي باشد را توسط شرکت هاي تابعه خود انجام مي دهد. هريک از شرکت هاي تابعه داراي واحدي به نام واحد برنامه ريزي هستند که مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران وظيفه برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و همسوئي با اهداف كلان شركت ملي نفت ايران و تلفيق فعاليت هاي توليد، سرمايه گذاري و توسعه منابع نفت و گاز را به عهده دارد.

 
منوی اصلی