حسین جوهرزاده؛ متولد سال ١٣۴٠ در دزفول
 
- کارشناس و آنالیست سیستم‌ها در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- سرپرست پروژه سیستم‌ها در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- رییس طرح‌ها و پروژه‌ها در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- رییس کاربردهای فنی مهندسی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- رییس سیستم‌ها و مدیریت دانش، مدیریت پژوهش و فناوری در شرکت ملی نفت ایران
- رییس فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- رییس مرکز اطلاعات مدیریت و سامانه‌ها در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
 
تهران، تقاطع خيابان هاي طالقاني و حافظ، خيابان رودسر، پلاك ١۸، مركزي سوم شركت ملي نفت ايران، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، طبقه چهارم، اتاق ۴١٦
 
تلفن: ٦١٦۲٧۴١۲ دورنگار: ۸۸٩۴٦٠۸۵ پست الکترونیک: h.joharzadeh@nioc.ir
۸۸٩۴٣۸١٩