واحد سیستم‌های تحقیق در عملیات

این واحد مسئولیت تهيه و توليد سیستم‌های مکانیزه فنی و کاربردی موردنیاز مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شركت ملي نفت ايران را با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین کامپیوتری و پشتیبانی از سیستم‌های مکانیزه موجود عهده دار می باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • طرح ريزي، هدايت و نظارت بر فعاليت‌ها در جهت پيشبرد هدف‌ها و برنامه‌های اجرايي و تعميم در بكارگيري مؤثر كامپيوتر
  • ايجاد مدل‌های رياضي بر مبناي برنامه ريزي خطي براي حل مسائل خطي به منظور بدست آوردن حداكثر بازدهي و جلوگيري از اتلاف نيروي انساني و مالي
  • طرح و ايجاد مدل‌های رياضي مورد نياز سطوح مختلف مديريت جهت تصميم گيري‌های لازم و كمك به تحقيق و گسترش مدل‌های رياضي بر مبناي تكنيك‌های مختلف
  • هدايت، ارزيابي و كنترل در روش‌ها، طراحي مدل‌ها و سيستم‌ها، برنامه نويسي، اجرا و تهيه دستورالعمل‌ها و ايجاد پرونده‌های مدون لازم در مورد مدل‌ها و سيستم‌های مكانيزه تحقيق در عمليات
  • تهيه و بهنگام نگه داشتن اسناد، مدارك و دستورالعمل‌های مربوط به سيستم‌ها و مدل‌های گسترش يافته اعم از مستقل و يا مربوط به سيستم‌های اطلاعاتي جهت استفاده از برنامه‌ها و كسب اطلاعات مورد نياز در سطوح مختلف مديريت
  • تجزيه و تحليل و طراحي و ساخت سيستم‌های مكانيزه ارجاع شده
  • پشتيباني از سیستم‌های عملیاتی