سامانه اطلاعات بالادستي نفت

این واحد مسئولیت امور مربوط با سامانه اطلاعات بالادستي شرکت ملی نفت ایران را عهده دار می باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • برنامه ريزي و پيگيري درخصوص تشكيل جلسات كميته‌های تخصصي رسته‌های مختلف بالادستي بر حسب ضرورت و يا به درخواست كميته راهبردي يا كميته فني سامانه اطلاعات بالادستي
  • تجزيه و تحليل در خصوص گزارشات مربوط به سيستم سامانه بالادستي در حوزه‌های مختلف تخصصي و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مديريت و مسئولين
  • انجام مطالعات و بررسي‌های لازم در خصوص امكانات نرم افزارهاي مرتبط با رسته‌های تخصصي بالادستي به منظور استفاده بهينه از اين نرم افزارها
  • شناخت ساختارهاي اطلاعاتي نرم افزارهاي مربوطه و بكار گرفته شده از سوي مديريت‌ها و مراكز و شركت‌های تابعه شركت ملي نفت ايران و انجام فعاليت‌های كامپيوتري مربوطه
  • بررسي و تجزيه و تحليل و ارائه گزارش از انجام كليه تغييرات مورد نياز در ساختارهاي اطلاعاتي از سوي شركت‌های بهره بردار و اطمينان از صحت و مورد نياز بودن اين تغييرات و هماهنگي جهت حفظ يكپارچگي ساختارهاي اطلاعاتي در سطح شركت ملي نفت ايران
  • انجام مطالعات و بررسي‌های كارشناسي لازم به منظور امكان و تسهيل استفاده از اطلاعات تغذيه شده به سيستم براي سطوح مختلف كارشناسان و مديران مربوطه
  • شركت در جلسات كميته فني و كميته‌های تخصصي و كارشناسي مربوطه و پيگيري مصوبات جلسات مذكور تا حصول نتيجه و نيز تهيه و تنظيم گزارشات لازم جهت ارائه به كميته‌ها و مسئولين
  • مشاركت در تهيه جدول زمانبندي ورود اطلاعات به سيستم جهت هر يك از واحدهاي مربوطه و كنترل بر تغذيه اطلاعات بموقع به سيستم سامانه اطلاعات بالادستي از سوي مراكز و شركت‌های مربوطه و دريافت گزارشات مناسب در اين خصوص جهت تجزيه و تحليل وارائه به مسئولين مربوطه
  • ارتباط و تعامل با واحدهاي مختلف مربوطه به منظور جمع آوري اطلاعات لازم و تهيه و ارائه گزارشات مورد نياز در رابطه با سامانه و نيز اقدام جهت ايجاد پايگاه‌های اطلاعاتي از داده‌های مربوطه جهت تعريف پارامترهاي مورد لزوم