وظايف امور بررسي و امكانسنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها در راستاي دستيابي به اهداف و استراتژي كلان شركت ملي نفت ايران شامل امكانسنجي سرمايه گذاري طرح‌هاي توسعه، تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سرمايه گذاري متناسب با برنامه كلان توليد و همچنين هدايت سرمايه گذاري به سمت طرح‌هاي اولويت دار بر اساس چشم انداز بلند مدت شركت ملي نفت ايران مي باشد.


اهم وظايف و فعاليت ها
 • بررسي و امكان سنجي اقتصادي طرح‌ها با اجراي مراحل زير:
  • - بررسي، جمع آوري و اصلاح اطلاعات مورد نياز جهت انجام ارزيابي
  • - ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي توسعه
  • - ارائه گزارش نهائي به واحدهاي ذيربط
  • - تهيه گزارش جهت تصويب خواهي در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران
  • - تهيه گزارش جهت تصويب خواهي در كارگروه نمايندگان رئيس جمهور در امور نفت
 • تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت سرمايه گذاري با اجراي مراحل زير:
  • - دريافت اطلاعات برنامه توليد از معاونت برنامه ريزي و تلفيقي برنامه‌ها
  • - دريافت اطلاعات مربوط به برنامه سرمايه گذاري شركت‌ها و ادارت تابعه
  • - بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي از طريق امور برنامه ريزي مالي طرح‌ها و ساير معاونت‌هاي اين مديريت
  • - تدوين برنامه‌هاي يكساله، پنجساله و بيست ساله سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران
  • - ارائه برنامه به معاونت برنامه ريزي و ساير سازمان‌هاي مرتبط
 • تدوين بودجه سالانه شركت ملي نفت ايران با اجراي مراحل زير:
  • - دريافت اطلاعات مربوط به برنامه توليد طي سال آتي از معاونت برنامه ريزي و تلفيق برنامه‌ها
  • - تجزيه و تحليل و استخراج قيمت پايه محصولات
  • - دريافت اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي جاري و عملياتي و همچنين بازپرداخت طرح‌هاي توسعه از مديريت امور مالي
  • - تدوين بودجه سالانه (درآمد - هزينه و منابع – مصارف) به منظور پيش بيني منابع سرمايه گذاري در هر سال
 • بررسي بازار جهاني نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و گازي با اجراي مراحل زير:
  • - تهيه گزارش ماهانه بررسي بازار جهاني نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و گازي
 • قيمت گذاري خوراك تحويلي به صنايع مختلف با اجراي مراحل زير:
  • - قيمت گذاري گاز غني تحويلي به صنايع پالايشي، پتروشيمي و غيره
  • - قيمت گذاري مايعات تحويلي به صنايع پالايشي، پتروشيمي و غيره
 • پاسخگوئي به مراجع بازرسي و رسمي
 • تهيه گزارش جهت تصويب خواهي در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران