معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح ها

معاونت برنامه ریزی بودجه و امکان سنجی اقتصادی در راستاي اهداف كلان و ماموريت اين مديريت، وظايف مرتبط با سرمايه گذاري شامل تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت سرمايه گذاري، تدوين بودجه‌هاي سرمايه‌ای مورد نياز شركت‌هاي تابعه متناسب با منابع در اختيار و هدايت سرمايه گذاري به سمت طرح‌هاي اولويت دار براساس چشم انداز بلند مدت شركت ملي نفت ايران را برعهده دارد. اين معاونت از سه امور ذيل تشكيل شده است :


اهم وظايف و فعاليت ها
 • ارزيابي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي و توسعه‌اي و تهيه گزارش‌هاي امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها و تعيين و تبيين شاخص‌هاي مالي و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • تهيه گزارش‌هاي برآورد سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت ايران طي برنامه‌هاي پنجساله توسعه و سند چشم انداز بيست ساله صنعت نفت و نيز اعتبارات سالانه طرح‌های سرمايه‌اي
 • بررسي و تنظيم گزارش ماهانه قيمت‌هاي نفت‌خام، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي و گازي در بازار منطقه‌اي خليج فارس و بين‌المللي و اعلام نظر كارشناسي در خصوص قيمت گذاري محصولات توليدي طرح‌ها و خوراك پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير واحدها
 • همكاري در اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌ها با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي و نيز نظاممند نمودن فرآيند تعريف و تصويب پروژه‌ها و بسته هاي سرمايه گذاري و طرح‌هاي نصر و جامعه انرژي
 • بهينه‌سازي سبد دارايي‌هاي شركت ملي نفت ايران و مديريت پورتفوليو
 • تهيه گزارش‌هاي عملكردي براي پاسخ به سازمان‌ها و نهادهاي قانوني و نظارتي در حوزه‌هاي تامين مالي، سرمايه‌گذاري، بودجه و اعتبارات و انطباق عملكرد شركت ملي نفت ايران با مواد و تبصره‌هاي قانوني و دستورالعمل‌هاي اجرايي و ضوابط مالي و نيز ارائه گزارش‌هاي كارشناسي به هيأت مديره شركت ملي نفت ايران
 • تصويب‌خواهي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران (ماده ۸٧ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) از شوراي اقتصاد و نيز امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي سرمايه‌اي
 • بررسي و پيگيري تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي ويژه و اولويت‌دار از ساير منابع مالي (حساب ذخيره ارزي - ريفايناس بانكي - اوراق مشاركت ارزي و ريالي - بسته‌هاي سرمايه‌گذاري - شركت نيكوو صندوق انرژي)
 • بررسي، اصلاح، بازنگري و جابجائي اعتبارات سرمايه‌اي ميان طرح‌ها و پروژه‌ها متناسب با پيشرفت فيزيكي و اجرايي آنها و در راستاي استفاده بهينه از منابع و اعتبارات سرمايه‌اي
 • بررسي، تنظيم و تصويب‌خواهي بودجه ارز جاري شركت ملي نفت ايران از محل اعتبارات هزينه‌اي و ابلاغ به واحدهاي تابعه و تنظيم و تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي كمك گيرنده از وزارت نفت و پروژه‌هاي تكليفي و تعهدات قانوني
 • شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تخصصي و نشست‌ها، همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي حوزه نفت و انرژي
 • بررسي و پيگيري مبادله موافقت‌نامه‌هاي اعتبارات شرح عمليات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
 • بازديد از كارگاه‌هاي عملياتي اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي جهت بررسي مراحل پيشرفت كار و جذب اعتبارات و عملكرد منابع مالي متناسب با تعهدات و برنامه‌ريزي‌هاي مالي طرح‌ها
 • برگزاري جلسات كارشناسي بودجه و اعتبارات سرمايه‌اي در سطح شركت‌ها سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه براي بررسي بودجه سالانه طرح‌ها و پروژه‌ها و نيز شركت در جلسات هيأت مديره حسب دستور كارهاي ارجاعي
 • بررسي و اعلام نظر كارشناسي در خصوص شاخص‌هاي تجاري شناخته شدن بلوك‌هاي اكتشافي براي توسعه ميادين نفت و گاز و نيز مفاد قراردادهاي طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز در حوزه شاخص‌هاي اقتصادي و مسائل مالي و قانوني
 • محاسبه و برآورد درآمد/ هزينه و منابع/ مصارف شركت ملي نفت ايران با توجه به متن مواد و تبصره‌هاي قوانين بودجه سالانه و تنظيم تعهدات مربوط به بازپرداخت ناشي از سرمايه‌گذاري‌ها
 • همكاري در تهيه و تدوين اسناد قوانين بالادستي حوزه نفت و گاز نظير قانون برنامه/ اساسنامه، قانون بودجه، قانون نفت و گاز و ...
 • تعامل، همكاري و ارتباط مداوم و مستمر با سازمان‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران در صف و ستاد و نيز ادارات تابعه وزارت نفت جهت پيگيري وظايف محوله و نيز سازمان‌هاي فرابخشي مرتبط نظير ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ستاد تدابير ويژه اقتصادي، سازمان حسابرسي و ...
 
منوی اصلی