امور برنامه‌ريزي مالي طرح‌ها

در راستاي اهداف و استراتژي‌هاي كلان شركت ملي نفت ايران، مبتني بر حداكثر سازي ارزش، از طريق برنامه ريزي مالي به كمك مديريت زمان و پول در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، با استفاده از منابع مالي داخلي و ساير تسهيلات داخلي و خارجي، با برقراري ارتباط و هماهنگي ساير شركت‌هاي فرعي و سازمان‌هاي وابسته، راهبري طرح‌ها و پروژه‌ها را بر عهده دارد.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • بودجه ريزي عملياتي سالانه براساس منابع داخلي حاصل از درآمدهاي قانوني(ارزي - ريالي)
 • اصلاح بودجه بر اساس تغيير درآمدها در بازار شناور نفت(چند مرحله در سال)
 • تخصيص و توزيع بهينه منابع بين طرح‌هاي سرمايه‌اي براساس پيشرفت اجراي طرح
 • جابجايي بودجه طرح‌ها و پروژه ها جهت مصرف بهينه منابع با مساعدت شركت‌هاي تابعه
 • تهيه و تنظيم و مبادله موافقتنامه طرح‌ها با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
 • تهيه فرم‌ها و اطلاعات مورد نياز براي اخذ مصوبات قانوني به منظور كسب مجوزها و مصوبات لازم
 • تلاش جهت جذب تسهيلات مالي از طريق تعامل با بانك‌ها و موسسات سرمايه گذار داخلي و خارجي
 • پاسخگويي به سازمان‌هاي قانوني ناظر بر رويكرد تجاري، شفافيت مالي و اجراي بهينه طرح‌ها
 • اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌ها به استناد اهداف و استراتژي‌هاي كلان و حداكثر سازي ارزش
 • تعيين زنجيره ارزش در طرح‌ها و پروژه‌ها
 • تهيه گزارش‌هاي مالي(ارزي - ريالي) جهت اطلاع مسئولين و سازمان‌هاي پيگير
 • تهيه و تنظيم بودجه ارز جاري شركت‌های تابعه شركت ملي نفت ايران
 • تهيه و تنظيم بودجه جاري مديريت برنامه ريزي تلفيقي
 • تعيين بودجه پيشنهادي طرح‌هاي سرمايه‌اي برنامه پنجساله شركت ملي نفت ايران
 • تهيه و تنظيم بسته‌هاي سرمايه گذاري جهت جذب سرمايه گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي
 • تصويب و تخصيص اعتبارات هزينه‌اي طرح گاز سوز كردن خودروها(تعهدات و تكاليف قانوني)
 • كمك به ايجاد زير ساخت‌هاي دانشگاهي از محل اعتبارات هزينه‌اي
 • همكاري با ساير معاونت‌ها در جهت پيشبرد وظايف مديريت برنامه ريزي تلفيقي